MAMIS 2014

MAMIS 2014

1. VULNERABILITĂȚI ALE DEZECHILIBRELOR ECONOMICE EXTERNE ALE ROMÂNIEI ÎN PERIOADA DE PRE ȘI POST-ADERARE/ VULNERABILITIES OF ROMANIA’S EXTERNAL ECONOMIC DISEQUILIBRIA OVER THE PRE AND POST-ACCESSION PERIODS,
prof.univ.dr. Gheorghe ZAMAN DHC m.c.a., Universitatea Spiru Haret

2. PARTICULARITĂȚI ALE AUDITULUI MANAGEMENTULUI PROIECTELOR INFORMATICE/ SOME PECULARITIES OF SOFTWARE PROJECT MANAGEMEN AUDIT
conf.univ.dr. Mihai ANDRONIE, prof.univ.dr. Zenovic GHERASIM, conf.univ.dr. Maria ANDRONIE, Universitatea Spiru Haret

3. DE LA CONCEPT LA PROGRES SOCIAL REAL. STUDIU DE CAZ LA PROIECTUL POSDRU PROFEMINANTREP/ FROM CONCEPT TO REAL SOCIAL PROGRESS. CASE STUDY ON THE POSDRU PROJECT “PROFEMINANTREP”
conf.univ.dr Aurelian Virgil BĂLUȚĂ, conf.univ.dr. Maria ANDRONIE, lect.univ.drd Ștefan BARBĂLATĂ, Universitatea Spiru
Haret

4. UTILIZAREA INSTRUMENTELOR DREPTULUI CONTABIL PENTRU LANSAREA ȘI GESTIUNEA PROIECTELOR FINANTATE DIN FONDURI EUROPENE. STUDIU DE CAZ: CERCETAREA PERTURBATIILOR DATORATE CONECTARII LA RETEAUA NATIONALA A SURSELOR DE ENERGIE REGENERABILA ȘI SOLUȚII DE DIMINUARE A ACESTORA/ USING INSTRUMENTS ACCOUNTING LOW FOR LAUNCHING AND MANAGING A PUBLICLY FUNDED PROJECT OF EUROPEAN UNION THE CASE STUDY PROJECT: RESEARCH ON THE PERTURBATIONS CAUSED BY RENEWABLE POWER SOURCES CONNECTED TO THE ELECTRIC POWER NETWORK AND MODELING SOLUTIONS TO MITIGATE THESE, USING EEA RESEARCH PROGRAM
masterand BOGDAN (TOMA) Tatiana, Universitatea Spiru Haret

5. „LEBEDELE NEGRE” DIN ULTIMII TREI ANI ÎN BISERICA CATOLICĂ ȘI IMPACTUL LOR ECONOMICE LA NIVEL LOCAL ȘI GLOBAL/ THE “BLACK SWANS” FROM THE LAST YEARS IN CATHOLIC CHURCH AND THEIR ECONOMICAL IMPACT ON LOCAL AND GLOBAL LEVEL,
Petru-Ciprian BRADU, absolvent Universitatea Spiru Haret, Liceul Greco – Catolic Timotei Cipariu

6. TENDINȚE EVOLUTIVE ÎN MANAGEMENTUL SITUAȚIILOR PRODUCTIV-ECONOMICE ÎN SOCIETATEA CUNOAȘTERII/ EVOLUTIONARY TRENDS IN THE PRODUCTIVE ECONOMICAL SITUATIONS MANAGEMENT IN THE KNOWLEDGE SOCIETY
asist. univ. drd. Elena BURTEA, lect. univ. dr. Ion Iulian HURLOIU, conf. univ. dr. Bianca PREDA, Universitatea Spiru Haret

7. CONTROLUL INTERN ÎN CADRUL ORGANIZAȚIEI ȘI AUDITUL INTERN – ORIZONT 2020/ INTERNAL CONTROL IN THE ORGANIZATION AND INTERNAL AUDIT – HORIZON 2020
lect.univ.dr. Florentin CALOIAN, conf.univ.dr. Luminița IONESCU, Președinte CECCAR- filiala București1, Universitatea Spiru Haret

8. DEȘEURILE ELECTRONICE. AMENINȚARE SAU OPORTUNITATE/ ELECTRONIC WASTE. THREAT OR OPPORTUNITY
asist. univ. dr. Marin CHIVU, Universitatea Spiru Haret

9. AVANTAJE COMPETITIVE ALE PRACTICILOR DE MANAGEMENT ȘI MARKETING ÎN CONTEXTUL RESPONSABILITĂȚII SOCIALE CORPORATIVE/ COMPETITIVE ADVANTAGES OF THE PRACTICES OF MANAGEMENT AND MARKETING IN THE CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY,
asist. univ. dr. Marin CHIVU, drd. Adrian IONESCU, Alexandru IONESCU, Universitatea Spiru Haret, Universitatea de Vest din Timișoara, Academia Română

10. ANALIZA RELAȚIEI DINTRE CONTABILITATE ȘI FISCALITATE. DEPENDENȚE ȘI INDEPENDENȚE/ ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN ACCOUNTING AND TAXATION. DEPENDENT AND INDEPENDENT
lect.univ.dr. Maria Ramona CHIVU, Universitatea Spiru Haret

11. O NOUĂ DIMENSIUNE A CONTABILITĂȚII. CONTABILITATEA VERDE
lect. univ. dr. Liana GĂDĂU, Universitatea Spiru Haret

12. PRACTICA MANAGERIALĂ DOXASTICĂ PRIN CVASI-ADEVĂR EPISTEMIC/ DOXASTIC MANAGEMENT PRACTICES BY QUASI- EPISTEMIC TRUTH
prof.univ.dr. Ioan GÂF-DEAC, Universitatea Spiru Haret București

13. ÎNVĂȚAREA SUPERIOARĂ ȘI ECONOMIA INTELIGENTĂ/ TOP LEARNING AND SMART ECONOMY
conf.univ.dr. Ioan I. GÂF-DEAC, Facultatea de Drept și Administrație Publică, Universitatea Spiru Haret

14. GESTIUNEA CORPORATIVĂ ÎN ECONOMIA INTELIGENTĂ – DEMERS MANAGERIAL ACTUAL CĂTRE ECONOMIA BAZATĂ PE CUNOAȘTERE/ CORPORATE MANAGEMENT
IN SMART ECONOMY – CURRENT MANAGEMENT APPROACH TO KNOWLEDGE BASED ECONOMY

conf. univ. dr. Maria GÂF-DEAC, Universitatea Spiru Haret București

15. ROLUL ȘI IMPORTANȚA TEHNOLOGIILOR INFORMAȚIEI ȘI ALE COMUNICAȚIILOR ÎN MANAGEMENTUL ORAȘELOR INTELIGENTE/ ROLE AND IMPORTANCE OF INFORMATION TECHNOLOGIES AND COMMUNICATIONS IN THE MANAGEMENT OF THE SMART CITIES
prof.univ.dr. Zenovic GHERASIM, Universitatea Spiru Haret

16. MEGA RISCURI ÎNTR-O LUME DE MICRO-OPORTUNITATI/ MEGA RISKS IN A WORLD OF MICRO POSSIBILITIES
conf.univ.dr. Elena GURGU,, Universitatea Spiru Haret

17. SECURITATEA DATELOR UTILIZATE ÎN MANAGEMENTUL ȘI CONTROLUL FINANCIAR/ SECURITY OF DATA USED IN FINANCIAL MANAGEMENT AND CONTROL
conf.univ.dr. Lăcrămioara-Rodica HURLOIU, asist.univ.drd. Mariuța ȘERBAN, asist.univ.drd. Raluca – Mariana ȘTEFAN, Universitatea Spiru Haret

18. CLUSTERIZAREA DATELOR UTILIZATE ÎN MANAGEMENTUL ȘI CONTROLUL FINANCIAR/ CLUSTERING DATA USED IN FINANCIAL MANAGEMENT AND CONTROL
conf.univ.dr. Lăcrămioara-Rodica HURLOIU, asist.univ.drd. Raluca-Mariana ȘTEFAN, asist.univ.drd. Mariuța ȘERBAN, Universitatea Spiru Haret

19. RELUĂRI ȘI DEZVOLTĂRI PRIVIND CONTABILITATEA SUBVENȚIILOR GUVERNAMENTALE/ RESUMPTIONS AND DEVELOPMENTS REGARDING THE ACCOUNTANCY OF THE GOVERNMENT SUBSIDIES
conf.univ.dr. Lucian ILINCUȚĂ, Universitatea Spiru Haret

20. ASPECTE CONTABILE PRIVIND OPERAȚIUNILE DE EXPORT/ ACCOUNTANCY ASPECTS REGARDING THE EXPORT OPERATIONS
conf.univ.dr. Lucian ILINCUȚĂ, Universitatea Spiru Haret

21. THE ACCOUNTING NORMALIZATION IN ROMANIA BETWEEN RULES AND PRINCIPLES/ NORMALIZAREA CONTABILĂ ÎN ROMÂNIA ÎNTRE REGULI ȘI PRINCIPII,
prof. univ. dr. Cicilia IONESCU, conf. univ. dr. Floarea GEORGESCU, Universitatea Spiru Haret

22. CONTABILITATEA, BIROCRAȚIA ȘI CORUPȚIA – ORIZONT 2020/ ACCOUNTING, BUREAUCRACY AND CORRUPTION – HORIZON 2020
conf.univ.dr. Luminita IONESCU, Universitatea Spiru Haret

23. MANAGEMENTUL CUNOȘTIINȚELOR ȘI ACTORII INTELIGENȚI AI SOCIETĂȚII INFORMAȚIONALE/ SMART PLAYERS IN THE INFORMATION SOCIETY AND KNOWLEDGE MANAGEMENT
prof. univ. dr. Marius Daniel MAREȘ, conf. univ. dr. Valerica MAREȘ, Universitatea Spiru Haret, A.S.E. București

24. DEZVOLTAREA ORGANIZAȚIONALĂ ȘI ATITUDINEA FAȚĂ DE RISC – ÎNTRE FORMALIZAREA EXCESIVĂ A PROCESULUI ȘI ACȚIUNEA PE BAZĂ DE INTUIȚIE/ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT AND ATTITUDE TOWARDS RISK – BETWEEN EXCESSIVE FORMALIZATION OF THE PROCESS AND ACTION BASED ON INTUITION
conf. univ. dr. Valerica MAREȘ, prof. univ. dr. Marius Daniel MAREȘ, A.S.E. București, Universitatea Spiru Haret

25. ROLUL ANTREPRENORILOR ÎN RELAȚIILE ECONOMICE INTERNAȚIONALE/ ROLE OF ENTREPRENEURS IN INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS
lect. univ.drd. Alexandrina MERUȚĂ, prof. univ. dr. habilitat Nicolae TÂU, lect.univ.dr. Iulian
HURLOIU, Universitatea Spiru Haret, ULIM

26. SISTEMELE DE MONITORIZARE ALE BIOTOPULUI FORESTIER ÎN VEDEREA DEZVOLTĂRII DURABILE A PĂDURILOR-BENEFICII ECONOMICE
Ioan MUNTEANU, Ilioara-Sofia RAICU, absolvenți Universitatea Spiru Haret, S.C. MNA PRODCOM IMPEX S.R.L.

27. INTERFERENȚE ÎNTRE MISIUNEA DE AUDITOR FINANCIAR ȘI CEA DE EXPERT CONTABIL ÎN ACTUALELE ȘI VIITOARELE PROIECTE CU FINANȚARE EUROPEANĂ TIP POSDRU/ INTERFERENCES BETWEEN THE FINANCIAL AUDIT MISSION AND THE CHARTERED ACCOUNTANT MISSION IN RELATION TO CURRENT AND FUTURE
POSDRU TYPE EUROPEAN FINANCED PROJECTS

prof. univ. dr. Dumitru NICA, lect.univ.dr. Claudiu Cristinel COCOȘATU, Universitatea Spiru Haret

28. INFLUENȚA ASUPRA FACTORILOR ECONOMICI PRIN MONITORIZAREA AREALULUI LUNCA DUNĂRII
Ilioara Sofia RAICU, Ioan MUNTEANU, absolvenți Universitatea Spiru Haret, S.C. MNA PRODCOM IMPEX S.R.L.

29. GLOBALIZAREA – UN FENOMEN CU IMPLICAȚII ASUPRA TURISMULUI/ GLOBALIZATION-A PHENOMENON WITH IMPLICATIONS FOR TOURISM
asist.univ.dr. Cosmina Silviana SAVU, Universitatea Spiru Haret

30. STRATEGIC MANAGEMENT IN THE HEALTH SYSTEM IN ROMANIA – REALITIES AND PROSPECTS/ MANAGEMENTUL STRATEGIC ÎN SISTEMUL DE SĂNĂTATE DIN ROMÂNIA – REALITĂȚI ȘI PERSPECTIVE
Simona Cătălina ȘTEFAN, absolventă Universitatea Spiru Haret

31. CERINȚELE DEZVOLTĂRII DURABILE ÎN ROMÂNIA – PROVOCĂRI PENTRU INVESTIȚIILE STRĂINE DIRECTE/ THE REQUIREMENTS OF THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN ROMANIA – CHALLENGES FOR THE FOREIGN DIRECT INVESTMENTS
prof.univ.dr. Gheorghe ZAMAN DHC m.c.a., asist.univ.dr. Marinela GEAMĂNU, Universitatea Spiru Haret

32. ANTREPRENORIATUL – PRINCIPALELE PROVOCĂRI ȘI DIFICULTĂȚI ÎN PERIOADA ACTUALEI CRIZE ECONOMICE ȘI FINANCIARE ÎN ROMÂNIA ȘI ALTE ȚĂRI MEMBRE ALE U.E./ ENTREPRENEURSHIP – MAIN CHALLENGES AND DIFFICULTIES DURING THE CURRENT ECONOMIC AND FINANCIAL CRISIS IN ROMANIA AND OTHER EU COUNTRIES
prof.univ.dr. Gheorghe ZAMAN DHC m.c.a., prof.univ.dr. Zenovic GHERASIM, Universitatea Spiru Haret

33. ANEXA Program MAMIS 2014

Despre noi

Universitatea Spiru Haret (USH)
Institutul Central de Cercetare Ştiinţifică (ICCS)
Departamentul de Management al Cercetării Ştiinţifice (DMCS)
Facultatea de Științe Economice – Bucureşti (FMFCB)
Centrul de Cercetări în Domeniile Managementului, Contabilităţii şi Informaticii de Gestiune (CCDMCIG)

Revista

Management, Accounting and Management Information Systems - MAMIS
Management, Contabilitate şi Informatică de Gestiune
Ed. Universitară, Bucureşti, ISSN 2344-3367, ISSN-L 2344-3367