MAMIS 2015

coperta-mamis-2015-fata

• MANAGEMENTUL DEZVOLTĂRII ECONOMICE A ROMÂNIEI ÎN CORESPONDENȚA PRIVATĂ A MARELUI REGE CAROL I – UN MODEL DE URMAT PENTRU EPOCA ACTUALA / THE MANAGEMENT OF ROMANIA DEVELOPMENT IN PRIVATE CORRESPONDENCE OF BIG KING CAROL I – A MODEL TO FOLLOW TODAY
conf.univ.dr. Aurelian Virgil BĂLUȚĂ – Universitatea Spiru Haret, profesor istorie grad didactic I Daniel MĂLĂELEA – Colegiul Tehnic Media

THE FINANCIAL FUNCTION WITHIN THE COMPANY’S COMPETITIVE STRATEGY
asist.univ.dr. Marin CHIVU, Universitatea Spiru Haret

COMPANY’S RELATIONS WITH THE BUSINESS ENVIRONMENT
asist.univ.dr. Marin CHIVU, Universitatea Spiru Haret

ACCOUNTING PLACED FACE TO FACE WITH ENVIRONMENTAL ISSUES
lect.univ.dr. Maria Ramona CHIVU, Universitatea Spiru Haret

COMPETITIVE ADVANTAGES OF THE PRACTICES OF THE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT IN THE CONTEXT OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
lect.univ.dr. Maria Ramona CHIVU, Universitatea Spiru Haret

MANAGEMENTUL INTERACȚIUNII ÎNTRE MEDIUL EXTERN DE AFACERI ȘI ANTREPRENORI
lector univ.dr. Rodica DRAGOMIROIU, lector univ.dr. Alexandrina MERUȚĂ, Universitatea Spiru Haret

SINERGISMUL/CONSINERGISMUL SI NOILE TANGENTE ALE SISTEMULUI MANAGERIAL
prof.univ.dr. Ioan GÂF-DEAC, Universitatea Spiru Haret

PROBABILITATEA COERENTEI ÎN DECIZIA MANAGERIALĂ PENTRU FORMALIZAREA DE STRUCTURI ORGANIZAȚIONALE DEMASIFICATE
conf.univ.dr. Maria GÂF-DEAC, Universitatea Spiru Haret

MODELE DE CRESTERE ENDOGENĂ A INVESTIȚIILOR STRĂINE DIRECTE / ENDOGENOUS GROWTH MODELS OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT
asist.univ.dr. Marinela GEAMĂNU, Universitatea Spiru Haret

PREVIZIUNEA CONDIȚIILOR ECONOMICE VIITOARE LA NIVELUL FIRMEI / FORECAST FUTURE ECONOMIC CONDITIONS IN THE COMPANY
conf.univ.dr. Floarea GEORGESCU, Universitatea Spiru Haret

ANALIZA DATELOR ECONOMICE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONTEXT BIG DATA/ COMPUTER-ASSISTED ECONOMIC DATA ANALYSIS IN THE BIG DATA CONTEXT
prof.univ.dr. Zenovic GHERASIM, prof.univ.dr. Maria ANDRONIE, prof.univ.dr. Grigore ALBEANU, Universitatea Spiru Haret

PROBLEMATICA RESURSELOR UMANE ÎN CONTEXT EUROPEAN/ THE ISSUE OF HUMAN RESOURCES WITHIN THE EUROPEAN CONTEXT
conf. univ. dr. Lăcrămioara-Rodica HURLOIU, lector univ. dr. Ion-Iulian HURLOIU, Universitatea Spiru Haret

RELUĂRI SI DEZVOLTĂRI PRIVIND CONTABILITATEA REDUCERILOR COMERCIALE SI FINANCIARE / RESUMES AND DEVELOPMENTS REGARDING ACCOUNTING OF FINANCIAL AND COMMERCIAL REDUCTIONS
conf.univ.dr. Lucian-Dorel ILINCUȚĂ, Universitatea Spiru Haret

ACTIVELE BIOLOGICE ÎN REGLEMENTĂRILE CONTABILE DIN ROMÂNIA CONFORME CU DIRECTIVELE EUROPENE / BIOLOGICAL ASSETS IN ACCOUNTING REGULATIONS FROM ROMANIA IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN DIRECTIVES
conf.univ.dr. Lucian-Dorel ILINCUȚĂ, Universitatea Spiru Haret

RISCURILE DENATURĂRILOR DE INFORMAȚII ÎN RAPORTĂRILE FINANCIARE ROMÂNESTI / RISKS DISTORTIONS OF INFORMATION IN ROMANIAN FINANCIAL REPORTS
prof.univ.dr. Cicilia IONESCU, prof.univ.dr. Cornel IONESCU, Universitatea Spiru Haret

TRANSPARENȚĂ SI CREDIBILITATE ÎN RAPORTĂRILE FINANCIARE ALE ENTITĂȚILOR ECONOMICE ROMÂNEȘTI / TRANSPARENCY AND CREDIBILITY IN THE FINANCIAL REPORTS OF ROMANIAN ECONOMIC ENTITIES
prof.univ.dr. Cicilia IONESCU, prof.univ.dr. Cornel IONESCU, Universitatea Spiru Haret

THE FISCAL AND FINANCIAL CONTROL REFORM IN ROMANIA AND TURKEY A COMPARATIVE STUDY
conf.univ.dr. Luminița IONESCU – Universitatea Spiru Haret, lector univ. dr. Sami BUHUR – Universitatea Ahi Evran Turcia

CONTABILITATEA ȘI BIROCRAȚIA ÎN ECONOMIA POST-CRIZĂ A ROMÂNIEI / ACCOUNTING AND BUREAUCRACY IN POST-CRISIS ROMANIAN ECONOMY
conf.univ.dr. Luminița IONESCU, Universitatea Spiru Haret

ORIENTAREA STRATEGICĂ ÎN DEZVOLTAREA COMPANIEI, MANAGEMENT DE CUNOȚTINȚE ȘI SISTEME DE COMUNICAȚIE / STRATEGIC ORIENTATION IN COMPANY DEVELOPMENT, MANAGEMENT OF KNOWLEDGE AND COMMUNICATION SYSTEMS
prof.univ.dr. Marius Daniel MAREȘ – Universitatea Spiru Haret, conf.univ.dr. Valerica MAREȘ – Academia de Studii Economice București

SCHIMBĂRI INSTITUȚIONALE UTILE PENTRU EFICIENTIZAREA MANAGEMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL / INSTITUTIONAL CHANGES TO HELP STREAMLINE FINANCIAL ACCOUNTING MANAGEMENT
lector univ.dr. Alexandrina MERUȚĂ, lector univ.dr. Rodica DRAGOMIROIU, Universitatea Spiru Haret

UNELE ELEMENTE DE NOUTATE ÎN AUDITAREA DE PROIECTE FINANȚATE DIN FONDURI EUROPENE ÎN DERULARE ÎN PREZENT SAU CARE VOR FI LANSATE PENTRU PERIOADA 2014-2020
prof.univ.dr. Dumitru NICA – Universitatea Spiru Haret, cc.st.gradul 3 Cristinel Claudiu COCOȘATU – Academia Romana – Institutul de Economie Mondială

SISTEMATIZĂRI CONCEPTUALE REFERITOARE LA SECURITATEA FAȚĂ DE ATACURI ASUPRA BAZELOR DE DATE / CONCEPTUAL SYSTEMATIZATION REGARDING SECURITY AGAINST ATTACKS ON DATABASES
asist.univ.drd. Măriuța ȘERBAN Universitatea Spiru Haret și doctorand la Universitatea din Pitești

DEMERSURI PENTRU CONFIGURAREA UNEI BAZE DE DATE MACROECONOMICE UTILIZÂND CLASIFICAREA SUPERVIZATĂ A DATELOR / REQUESTS TO CONFIGURE A MACROECONOMIC DATABASE USING DATA SUPERVISED CLASSIFICATION
drd. Raluca-Mariana ȘTEFAN, A.S.E. București

CONCEPTUL DE INOVAȚIE ÎN MANAGEMENTUL RELAȚIILOR CU CLIENȚII / INNOVATION CONCEPT CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT
drd. Mihaela TOMA, Academia de Studii Economice București

NECESITATEA CREȘTERII REZILIENTHEI ECONOMICE A ROMÂNIEI ÎN CONTEXTUL UNEI LUMI MULTIPOLARE ȘI POST-CRIZĂ / NEED TO INCREASE ECONOMIC RESILIENCE OF ROMANIA IN THE MULTIPOLAR AND POST-CRISIS WORLD CONTEXT
prof.univ.dr. DHC, membru corespondent al Academiei Române Gheorghe ZAMAN – Academia Română – Institutul de Economie Națională, prof.univ.dr. Zenovic GHERASIM – Universitatea Spiru Haret

Articole în afara lucrărilor Conferinței

§ NOTE DE LECTURĂ PROFESIONALĂ – ECONOMIA ROMÂNEASCĂ. REALITĂȚI ȘI PERSPECTIVE DE DEZVOLTARE
Dan Voiculescu, Editura Biblioteca, Târgoviște, 2015, conf.univ.dr. Aurelian Virgil BĂLUȚĂ, Universitatea Spiru Haret, economist Dan MANOLACHE

§ MOTIVAREA NON-FINANCIARĂ A PERSONALULUI – PROVOCĂRI ȘI SOLUȚII / NON -FINANCIAL MOTIVATION OF STAFF – CHALLENGES AND SOLUTIONS
conf. univ. dr. Cezar BRAICU, Universitatea Spiru Haret, conf.univ.dr. Elena NEAGU, Universitatea Artifex, București

§ CAMPANIILE DE LOBBY ȘI ADVOCACY – INSTRUMENTE UTILE DECIZIILOR LEGISLATIVE
conf. univ. dr. Elena GURGU, Universitatea Spiru Haret

ANEXA – Program MAMIS 2015

Despre noi

Universitatea Spiru Haret (USH)
Institutul Central de Cercetare Ştiinţifică (ICCS)
Departamentul de Management al Cercetării Ştiinţifice (DMCS)
Facultatea de Științe Economice – Bucureşti (FMFCB)
Centrul de Cercetări în Domeniile Managementului, Contabilităţii şi Informaticii de Gestiune (CCDMCIG)

Revista

Management, Accounting and Management Information Systems - MAMIS
Management, Contabilitate şi Informatică de Gestiune
Ed. Universitară, Bucureşti, ISSN 2344-3367, ISSN-L 2344-3367