Planul de cercetare

Discutat și aprobat în sedința
Consiliului Facultății din 6 decembrie 2013

PLANUL DE CERCETARE

PENTRU ANUL 2014[1]

 

Facultatea de Management Financiar Contabil București prin Centrul de Cercetări în Domeniile Managementului, Contabilității și Informaticii de Gestiune – C.C.D.M.C.I.G. își propune, în anul 2014, să desfășoare activitatea de cercetare științifică în conformitate cu Strategia de cercetare științifică a facultății în perioada 2014 – 2020 și Strategia de cercetare științifică a Universității Spiru Haret în perioada 2014 – 2020.

Conform Strategiei de cercetare științifică în perioada 2014 – 2020  Universitatea Spiru Haret își propune să obțină o poziție cât mai înaltă în rândul universităților din România, să se bucure de recunoaștere națională și internațională urmare desfășurării activității de cercetare și inovare la standarde europene.

Se va urmării creșterea calității în domeniul cercetării ștințifice, domeniu chemat să asigure forța intelectuală a dezvoltării, deoarece numai aceasta va oferi instituției credibilitate, o face competitivă pe plan internațional și național și îi asigură existența.

Universitatea Spiru Haret și F.M.F.C.B. urmăresc în domeniul cercetării științifice atingerea umătoarelor obiective strategice:

dezvoltarea relațiilor cu mediul de afaceri;

creșterea calității resurselor umane din cercetare în vederea obținerii excelenței științifice;

atragerea de fonduri pentru cercetare;

creșterea vizibilității naționale și internaționale a cercetării ștințifice și a prestigiului universității prin proiectele derulate;

îmbunătățirea contactelor cu mediul de afaceri prin depunerea unor proiecte în parteneriat;

valorificarea potențialului de cercetare al celorlalte componente ale grupului nostru educațional prin depunerea unor proiecte adecvate resurselor disponoble ale acestora.

 

Circumscrise obiectivelor de mai sus, pricipalele direcții pe care se desfășoară activitatea de cerectare la Faculatea de Management Financiar Contabil București sunt:

 1. Contabilitate și fiscaliatea în contextul actual
 •  Contabilitatea și fiscalitatea între libertate și conformitate
 •  Reglementările contabile naționale conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară –IFRS
 •  Raportul dintre contabilitate și mediul de afaceri
 •  Raportul dintre contabilitate și fiscalitate
 •  Standardul Internaționale de Raportare Financiară pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii. Adaptarea IFRS-urilor pentru IMM-uri
 •  Perspectivele Reglementărilor contabile europene în contextul globalizării și internaționalizării jocurilor sociale
 • Rolul patrimoniului în raportarea financiară
 • Misiunea profesiei contabile în Europa 2020
 •  Contabilitatea creativă în contextul aplicării IFRS
 1. Optimizări în finanțarea alternativă a firmei în contextul adâncirii crizei financiare mondiale, cu precădere a zonei euro. Studiu privind rolul politicilor și opțiunilor contabile în optimizarea deciziei financiare la nivelul firmei
 • Politici și opțiuni contabile și fiscale în optimizarea deciziei financiare la nivelul firmei
 • Nevoile și sursele de finanțare ale întreprinderilor mici și mijlocii în condițiile economiei românești
 • Modalități alternative de finanțare, în contextul crizei financiare globale
 • Rolul politicilor și opțiunilor contabile în optimizarea deciziei financiare la nivelul firmei
 • Opțiuni contabile induse de schimbări de politici contabile
 • Modificări în estimările contabile
 • Național și internațional în analiza economico-financiară a firmei
 • Birocrație și corupție în activitatea IMM-urilor
 1. Tehnici, instrumente și sisteme informatice evoluate în domeniul financiar-contabil (baze de date, limbaje de programare, sisteme informatice inteligente, securitate informatică)
 2.  Perfecționarea unor metode, tehnici și procedee specifice de management al firmelor și instituțiilor publice
 • Egalitatea de șanse – premisă a procesului de dezvoltare sustenabilă
 • Sistem de evaluare și promovare a diversității în organizații economice
 1. Standarde de calitate europeană în învățământul superior
 • Practica studenților  – primul pas către integrare pe piața muncii
 • Eficienta managementului universitar – fundament al sistemului de management al calității educației și cercetarii

Pentru realizarea obiectivelor strategice privind activitatea de cercetare științifică atât la nivelul Universității Spiru Haret cât și la nivelul Facultății de Management Financiar Contabil București prin direcțiile de cercetare stabilite, C.C.D.M.C.I.G. își propune câteva obiective specifice care trebuie urmărite atât în cursul anului 2014 cât și ulerior până în anul 2020:

 • derularea a cel puțin două programe postuniversitare de formare și dezvoltare continuă;
 • încheierea a cel puțin două contracte de cosultanță/cercetare cu mediul de afaceri;
 • participarea fiecărui cadru didactic la cel puțin două conferințe internaționale din care cel puțin una în străinătate;
 • publicarea anuală de către fiecare cadru didactic a cel puțin trei lucrări ca rezultat al activității de cercetare științifică;
 • publicarea anuală la nivelul facultății a cel puțin cinci lucrări indexate ISI Web of knowledge;
 • trecerea Conferinței de Management, Contabilitate și Informatică de Gestiune  – Management, Accounting and Management Information Systems – MAMIS de la manifestre științifică de tip națională la manifestare științifică de tip internațională începând cu anul 2015;
 •  indexarea revistei MAMIS în cel puți două baze de date internaționale de prestigiu și în baze de date acceptate prin grilele naționale la promovarea cadrelor didactice;
 •  în vederea creșterii vizibilității crearea și postrea la începutul anului 2015 pe site-ul USH-FMFCB a unei cărți de vizită elctronice pentru fiecare cadru didactic, unde să fie prezentate rezultatele anuale ale cercetării științifice;
 • obținerea de venituri proprii din cercetare pentru finanțarea activității C.C.D.M.C.I.G.;
 • evaluarea multicriterială anuală a cadrelor didactice în vederea creșterii calității procesului de învățământ și cercetare științifică;
 • afilierea cadrelor didactice la organizații profesionale de prestigiu interne și/sau internaționale;
 • atragerea de studenți, masteranzi și cadre didactice tinere în activitatea de cercetare prin organizarea unei Sesiuni de comunicări științifice a tinerilor cercetători și prin continuarea includerii studenților/mastranzilor în colectivele de cercetare ale universității;
 • sprijinirea celorlalte facultăți din cadrul Universității Spiru Haret în elaborarea componentei financiar-contabile a documentației pentu proiecte;
 • sporirea contribuției cadrelor didactice din Facultatea MFCB la păstrarea standardelor și a recunoașterii științiifce a Editurii Fundației România de Mâine și a revistei  Analele Univesității Spiru Haret seria Economie;
 • premierea masteranzilor și studenților cu calități remarcabile în activitatea de cercetare științifică;
 • asigurarea unui climat de lucru competitiv pentru cadrele didactice în activitatea de  cercetare științifică;
 • modernizarea managementului cercetării științifice;
 • creșterea veniturilor cadrelor didactice obținute din activitatea de cercetare științifică;
 • remunerarea activității de conducere de la nivelul CCDMCIG;

 

I . Teme colective de cercetare fundamentală[2]

 

Tema de cercetare
Teme care continuă (C) sau teme care sunt noi (N) Responsabilul temei și numărul colaboratorilor (ex. 1 prof. univ., 2 conf. univ., 3 lect. univ., 4 asist. univ.)[3] Perioada de realizare Obiectivul țintă Mod propus de valorificare (ex. cursuri în care poate fi valorificată tema sau alte forme)
1. Contabilitate și fiscaliatea în contextul actual

 • Contabilitatea și fiscalitatea între libertate și conformitate.
 • Reglementările contabile naționale conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară –IFRS.
 • Raportul dintre contabilitate și mediul de afaceri.
 • Raportul dintre contabilitate și fiscalitate.
 • Standardul Internaționale de Raportare Financiară pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii. Adaptarea IFRS-urilor pentru IMM-uri.
 •  Perspectivele Reglementărilor contabile europene în contextul globalizării și internaționalizării jocurilor sociale.
 • Rolul patrimoniului în raportarea financiară.
 • Misiunea profesiei contabile în Europa 2020.
 • Contabilitatea creativă în contextul aplicării IFRS.
 • Abordări moderne în contabilitatea creativă.
N Coordonatori: Prof. univ. dr. Ionescu Cicilia Conf. univ. dr. Ilincuță Lucian-Dorel Colaboratori: Conf. univ.dr. Hurloiu LăcrămioaraConf. univ. dr. Ionescu LuminițaConf. univ. dr. Preda Bianca

Conf. univ. dr. Georgescu Floarea

Conf. univ. dr. Băluță Aurelian

Lect. univ. dr. Chivu Ramona

Lect. univ. dr. Gădău Liana

Lect. univ. drd. Meruță Alexandrina

Asist. univ. drd. Burtea Elena

2014-2020 Atragerea de fonduri pentru cercetare.Dezvoltarea relațiilor cu mediul de afaceri. Cursuri,articole publicate,conferințe.Încheierea de contracte de cosultanță cu mediul de afaceri.Înbunătățirea sau realizarea de noi cursuri tipărit la disciplinele de contabilitate în contextul noilor reglementări contabile.
 1. Optimizări în finanțarea alternativă a firmei în contextul crizei financiare mondiale, cu precădere a zonei euro. Studiu privind rolul politicilor și opțiunilor contabile în optimizarea deciziei financiare la nivelul firmei
 • Politici și opțiuni contabile și fiscale în optimizarea deciziei financiare la nivelul firmei.
 • Nevoile și sursele de finanțare ale întreprinderilor mici și mijlocii în condițiile economiei românești.
 • Modalități alternative de finanțare, în contextul crizei financiare globale.
 • Rolul politicilor și opțiunilor contabile în optimizarea deciziei financiare la nivelul firmei.
 • Opțiuni contabile induse de schimbări de politici contabile.
 • Modificări în estimările contabile.
 • Național și internațional în analiza economico-financiară a firmei.
 • Birocrație și corupție în activitatea IMM-urilor.
C Coordonator: Prof. univ. dr. Ionescu Cicilia Colaboratori: Conf. univ. dr. Băluță Aurelian Conf. univ. dr. Hurloiu Lăcrămioara Conf. univ. dr. Ionescu LuminițaConf. univ. dr. Preda Bianca

Conf.  univ. dr.  Ilincuță Lucian – Dorel

Conf.  univ. dr.  Georgescu Floarea

Conf.  univ. dr.  Andronie Mihai

Lector univ. dr. Chivu Maria Ramona

Lector univ. dr. Gădău Liana

Lector univ. dr. Popescu Dragos

Lector univ. dr. Dragomiroiu Rodica

Lector. univ. dr. Hurloiu Iulian

Lector univ. drd. Meruță Alexandrina

Asist. univ. drd. Burtea Elena

Asist. univ. drd.  Serban Măriuța

Asist. univ. drd. Stefan Raluca

Asist. univ. drd. Rudăreanu Costin

2014-2020 Dezvoltarea relațiilor cu mediul de afaceri.Atragerea de fonduri pentru cercetare. Cursuri,articole publicate,conferințe. Încheierea de contracte de cosultanță cu mediul de afaceri.
3. Libertatea și conformitatea între IFRS-uri și reglementările contabile europene

 • IFRS-urile în România 2020.
 • Perspectivele Reglementărilor contabile europene în contextul inaționalizării contabilității.
 • Patrimoniul între juridic și economic în raportarea financiară.
 • Standardul Internaționale de Raportare Financiară pentru IMM-uri.
N Coordonator:Prof. univ. dr. Ionescu Cicilia Lect. univ. dr. Ilincuță Lucian DorelColaboratori:Prof. univ. dr. Mareș Marius-DanielConf. univ. dr. Georgescu Floareagrup de 10 masteranzi

 

2014-2020 Dezvoltarea relațiilor cu mediul de afaceri.Fundamentarea teoretică a aplicării IFRS-urilor în România. Cursuri,articole publicate,conferințe.Încheierea de contracte de cosultanță cu mediul de afaceri.
 1. Dezvoltarea și implementarea unui sistem de management și control în vederea perfecționării procesului de învățământ superior pe baza indicatorilor de performanță
C Coordonator: Prof. univ. dr. Ionescu Cicilia Conf. univ.dr. Hurloiu  Lăcrămioara Colaboratori: Conf. univ. dr. Preda BiancaLect. univ. dr. Dragomiroiu Rodica Lect. univ. dr. Hurloiu Iulian

Lect. univ. drd. Mihai Gabriel

Lect. univ. drd. Meruță Alexandrina

Asist.univ.drd. Burtea Elena

Asist. univ. drd. Șerban Mariuta

Asist. univ. drd.  Ștefan Raluca

2014-2020 Îmbunătățirea performanțeiînvățământului la U.S.H. Cursuri,articole publicate,simpozioane
5. Dezvoltări și modernizări ale contabilității publice

 • Raportarea financiară conform Standardelor Contabile Internaționale pentru Sectorul Public (IPSAS)
 • Adoptarea Standardelor Contabile Europene în Sectorul Public (EPSAS)
 • Birocrație și corupție în activitatea instituțiilor publice.
N Coordonator: Conf. univ. dr. Ionescu  Luminița Colaboratori: grup de 20 de masteranzi 2014-2020 Atragerea de fonduri pentru cercetare. Cursuri,articole publicate,simpozioane
6. Dezvoltarea și implementarea unui sistem de monitorizare,  îmbunătățire continuă și evaluare a calității în învățământul superior pe baza indicatorilor de performanță și standardelor internaționale de calitate C Coordonator: Prof. univ. dr. Gâf-Deac  Ioan Colaboratori: Prof. univ. dr. Gherasim Zenovic  Conf univ. dr. Gâf-Deac MariaConf. univ. dr. Andronie MariaConf. univ. dr. Andronie Mihai

Lect. univ.dr. Hurloiu Iulian

2014-2020 Îmbunătățirea calitățiiînvățământului la U.S.H. Articole, comunicări
 1. Obiective de audit care trebuie atinse în tranzacțiile economice și situațiile financiare – elemente esențiale în declarațiile managementului pentru prezentarea și raportarea situațiile financiare
C Coordonator: Prof. univ. dr. Ionescu Cicilia Conf. univ. dr. Preda Bianca Colaboratori: Conf. univ.dr. Hurloiu LăcrămioaraLect. univ. dr. Dragomiroiu RodicaLect. univ. dr. Hurloiu Iulian

Lect. univ. drd. Mihai Gabriel

Lect. univ. drd. Meruță Alexandrina

Asist.univ.drd. Burtea Elena

Asist. univ. drd. Șerban Mariuta

Asist. univ. drd.  Ștefan Raluca

2014-2020 Dezvoltarea relațiilor cu mediul de afaceri. Cursuri,articole publicate,simpozioane
 1. Menagementul și planificarea inventarului de bază – elemente esențiale în reflectarea și auditarea imaginii fidele
N Coordonator: Prof. univ. dr. Ionescu Cicilia Lect. univ. dr. Hurloiu Iulian  Colaboratori: Conf. univ.dr. Hurloiu LăcrămioaraConf. univ. dr. Preda BiancaLect. univ. dr. Dragomiroiu Rodica

Lect. univ. drd. Mihai Gabriel

Lect. univ. drd. Meruță Alexandrina

Asist.univ.drd. Burtea Elena

Asist. univ. drd. Șerban Mariuta

Asist. univ. drd.  Ștefan Raluca

2014-2020 Dezvoltarea relațiilor cu mediul de afaceri. Cursuri,articole publicate,simpozioane
9.  Cercetări privind proiectarea,  implementarea, integrarea și  perfecționarea unor metode, tehnici și procedee specifice informatice de management al firmelor și instituțiilor publice C Coordonator: Prof. univ. dr. Gherasim Zenovic Colaboratori: Prof. univ. dr. Gâf-Deac Ioan Prof. univ. dr. Mareș Daniel Marius Conf. univ. dr.  Andronie Maria Conf. univ. dr. Gâf-Deac Maria

Conf. univ. dr. Popescu Ofelia

Conf. univ. dr. Andronie Mihai

Lect. univ. dr. Dragomiroiu Rodica

Lect. univ. dr. Mihălcioiu Raluca

Lect. univ. dr. Popescu Dragoș

Lect. univ. drd. Mihai Gabriel

Asist. univ. dr. Chivu Marin

Asis. univ. drd. Șerban Mariuța

Asist. univ. drd. Ștefan Raluca

2014-2020 Fundamentarea teoretică a temelor colective de cercetare aplicată Cursurile de management și informatică de gestiune.Articole și comunicări științifice.
10. Tendințe actuale în managementul comparat internațional C Coordonator: Prof. univ. dr. Gherasim Zenovic Colaboratori: Lect. univ. dr. Dragomiroiu Rodica Lect. univ. dr. Mihălcioiu RalucaLect. univ. dr. Popescu Dragoș Gabriel Asist. univ. dr. Chivu Marin

Asist. univ. drd. Rudăreanu Costin

2014-2015 Fundamentarea teoretică a temelor colective de cercetare aplicată Cursurile demanagement
11. Cercetări privind tehnicile actuale de modelare și simulare în domeniul financiar-contabil C Coordonator: Conf. univ. dr. Andronie Maria  Colaboratori: Prof. univ. dr. Gherasim Zenovic Conf. univ. dr. Andronie Mihai 2014-2016 Fundamentarea teoretică a temelor colective de cercetare aplicată Cursurile de informatică de gestiune. Articole și comunicări științifice.
12. Tehnologia informației, afaceri electronice și managementul documentelor în domeniul financiar-contabil C Coordonator: Prof. univ. dr. Mareș Marius Daniel Colaboratori: Conf. univ. dr. Ilincuță Lucian Dorel grup de 10 masteranzi 2014-2016 Dezvoltarea relațiilor cu mediul de afaceri. Cursuri,articole publicate,s impozioane
13. Impactul investițiilor în domeniul IT din administrația publică C Coordonator: rof. univ. dr. Mareș Marius DanielColaboratori:Conf. univ. dr. Ilincuță Lucian Dorelgrup de 10 masteranzi 2014-2016 Eficientizarea administrației publice Comunicări știintifice, cursuri
 1. Informatizarea activităților statului – premisă  a creșterii încrederii și a transparenței în instituțiile administratiei publice
N Coordonator: Prof. univ. dr. Mareș Marius Daniel Lect. univ. drd. Mihai  Gabriel Colaboratori: Conf. univ.dr. Hurloiu Lăcrămioara Conf. univ. dr. Preda BiancaLect. univ. dr. Hurloiu Iulian

Lect. univ. drd.  Meruță Alexandrina

Asist.univ.drd. Burtea Elena

Asist. univ. drd. Șerban Mariuta

Asist. univ. drd.  Ștefan Raluca

2014-2020 Eficientizarea administrației publice Cursuri,articole publicate,simpozioane
 1. Cooperarea internațională și integrarea europeană – factori obiectivi ai aplicării Standardelor de Contabilitate la nivelul economiei naționale
N Coordonator: Prof. univ. dr. Ionescu Cicilia Lect. univ. drd. Meruță  Alexandrina Colaboratori: Conf. univ.dr. Hurloiu LăcrămioaraConf. univ. dr. Preda BiancaLect. univ. dr. Hurloiu Iulian

Lect. univ. drd. Mihai Gabriel

Asist. univ. drd.  Ștefan Raluca

Asist.univ.drd. Burtea Elena

Asist. univ. drd. Șerban Mariuta

2014-2020 Dezvoltarea relațiilor cu mediul de afaceri. Cursuri,articole publicate,simpozioane
 1. Edificarea societății cunoașterii bazată pe informație a economiilor emergente în acord cu reglementările europene și internaționale
N Coordonator: Prof. univ. dr. Ionescu Cicilia Asist.univ.drd.  Burtea Elena Colaboratori: Conf. univ.dr. Hurloiu LăcrămioaraConf. univ. dr. Preda BiancaLect. univ. dr. Hurloiu Iulian

Lect. univ. drd. Mihai Gabriel

Lect. univ. drd. Meruță Alexandrina

Asist. univ. drd.  Ștefan Raluca

Asist. univ. drd. Șerban Mariuta

2014-2020 Dezvoltarea relațiilor cu mediul de afaceri. Cursuri,articole publicate,simpozioane
 1. Metode de clasificare a datelor cu aplicații macroeconomice
N Coordonator: Conf. univ.dr. Hurloiu Lăcrămioara Asist. univ. drd.  Ștefan Raluca Colaboratori: Conf. univ. dr. Preda BiancaLect. univ. dr. Hurloiu Iulian Lect. univ. drd. Mihai Gabriel

Lect. univ. drd. Meruță Alexandrina

Asist.univ.drd. Burtea Elena

Asist. univ. drd. Șerban Mariuta

2014-2020 Dezvoltarea relațiilor cu mediul de afaceri. Cursuri, articole publicate, simpozioane
 1. Metode și tehnologii bazate pe securitatea datelor
N Coordonator:Prof. univ. dr. Mareș Marius DanielAsist. univ. drd.  Șerban MariutaColaboratori: Conf. univ.dr. Hurloiu LăcrămioaraConf. univ. dr. Preda BiancaLect. univ. dr. Hurloiu Iulian

Lect. univ. drd. Mihai Gabriel

Lect. univ. drd.  Meruță Alexandrina

Asist.univ.drd. Burtea Elena

Asist. univ. drd. Ștefan Raluca

2014-2020 Dezvoltarea relațiilor cu mediul de afaceri. Cursuri, articole publicate, simpozioane

 

 

II . Teme colective de cercetare aplicată[4]

 

Titlul proiectului / contract Tipul proiect / contract Perioada de realizare(ex. 2014-2018) Valoare pe 2014 Titular  (T) sau Partener (P) Beneficiarul / Finanțatorul Responsabilul temei și numărul colaboratorilor (ex. 1 prof univ, 2 conf univ, 3 lect univ, 4 asist univ)[5] Mod de valorificare până la sfârșitul anului
1. Analiza și securitatea datelor multidimensionale utilizate în managementul, controlul și auditul financiar Contract 2014-2020   T S.C. PROFUN TRANS S.R.L. Coordonator:Prof.univ.dr. Cicilia IonescuConf. univ. dr. Hurloiu LăcrămioaraColaboratori:Conf. univ. dr. Preda BiancaLect. univ. dr. Dragomiroiu RodicaLect. univ. dr. Hurloiu Iulian

Lect. univ. drd. Mihai Gabriel

Lect. univ. drd. Meruță Alexandrina

Asist.univ.drd. Burtea Elena

Asist. univ. drd. Șerban Mariuta

Asist. univ. drd.  Ștefan Raluca

Manual curs,articole șicomunicări
2. Contabilitatea IMM-urilor. Provocări ale ieșirii din criza economică și financiară actuală Proiect 2014-2016   T   Coordonator:Prof.univ.dr. Cicilia IonescuConf. univ. dr. Ionescu LuminițaColaboratori:Conf. univ.dr. Hurloiu LăcrămioaraConf. univ. dr. Preda BiancaConf. univ. dr. Ilincuță Lucian-Dorel

Lect. univ. dr. Chivu Ramona

Lect. univ. drd. Meruță Alexandrina

Articole,publicații
3. Soluții, aplicații și produse informatice de asistarea deciziei manageriale privind resursele firmei în situații de criză economică Contract 2014-2016   T   Coordonator:Prof. univ. dr. Gherasim Zenovic Colaboratori:Conf. univ. dr. Andronie MariaConf. univ. dr. Andronie MihaiAsist. univ. drd. Șerban MăriuțaAsist. univ. drd. Ștefan Raluca

 

Articole,publicații
4. Metode și instrumente informatice inteligente de asistare a deciziei pentru domeniul financiar-bancar Contract 2014-2016   T   Coordonator:Prof. univ. dr. Gherasim Zenovic Colaboratori:Conf. univ. dr. Andronie MariaConf. univ. dr. Popescu OfeliaConf. univ. dr. Andronie MihaiAsist. univ. drd. Șerban Măriuța

Asist. univ. drd. Ștefan Raluca

Articole,publicații
5. Tehnologia informației, afaceri electronice și managementul documentelor în domeniul financiar-contabil Proiect 2014-2016 T Coordonator:Conf. univ. dr. Andronie Mihai Colaboratori:Prof. univ. dr. Gherasim ZenovicProf. univ. dr. Mareș Daniel Conf. univ. dr. Andronie MariaConf. univ. dr. Popescu Ofelia

Lect. univ. drd. Mihai Gabriel

Asist. univ. drd. Șerban Măriuța

Asist. univ. drd. Ștefan Raluca

Articole,publicații
6. Informatizarea sistemului național de gestiune a datelor de sănătate conform standardelor europene Proiect 2014-2016 T Coordonator:Prof. univ. dr. Mareș DanielColaboratori:Conf. univ. dr. Ilincuță Luciangrup de 10 masteranzi Articole,publicații
7. Modernizarea activităților instituțiilor statului utilizând tehnicile informatice și de comunicație Proiect 2014-2016 T Coordonator:Prof. univ. dr. Mareș DanielColaboratori:Conf. univ. dr. Ilincuță Luciangrup de 10 masteranzi Articole,publicații
8.  Proiectul „Studenți practicieni –studenți activi și integrați” aprobat în cadrul Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Contract 2010-2014 17.979.729 lei T AMPOSDRU CoordonatorRECTORAT U.S.H.Colaboratori: Prof. univ. dr. Gherasim Zenovic Conf. univ. dr. Andronie MariaConf. univ. dr. Andronie Mihai Conformgrafic
 1.   Proiectul „Calitate europeană în învățământul superior” aprobat în cadrul Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
Contract 2010-2014 17.878.150 lei T AMPOSDRU Coordonator:RECTORAT USHColaboratori:Prof. univ. dr. Gherasim Zenovic Conf. univ. dr. Andronie MariaConf. univ. dr. Andronie Mihai Conform grafic

 

III. Teme individuale de cercetare[6]

 

Nume și prenume Titlul temei individuale Dacă face parte dintr-o temă colectivă I sau II(ex. punctul II.1, punctul III.2, ….) Obiectivul temei Mod propus de valorificare
Ionescu Cicilia Adaptarea metodelor de contabilizare, evaluare și analiza a performantelor întreprinderii la exigentele normelor contabile internaționale IAS/IFRS Punctul I.2 Documentare sicercetare în vedereadeterminării fundamentelor teoretice si aplicative Comunicări științificePublicare articole
Ionescu Cicilia Tendințe actuale în contabilitatea raportărilor financiare la nivel internațional Punctul I.1 Documentare sicercetare în vedereadeterminării fundamentelor teoretice si aplicative Cursuri/comunicări științifice
Ionescu Luminița Birocrație și corupție în activitatea instituțiilor publice Punctul I.5 Documentare sicercetare în vedereadeterminării fundamentelor teoretice si aplicative Comunicări științificePublicare articole
Ionescu Luminița Expertiza contabilă în România nu Studierea activitatii de expertiză contabilă în România Cărți, articole
Georgesu Floarea Raportarea financiară între liberate și conformitate Punctul I.3 Prezentarea elementelor actuale și identificarea tendințelor în raportarea financiară Directivele europene versus IFRS Cursuri, cărți, publicare, comunicări științifice
Ilincuță Lucian Dorel Apel sau recurs la judecata de apoi a Standardelor Internaționalede Raportare Financiară Punctul I.3 O analiză pertinentă a informațiilor degajate de situațiile financiare Cursuri, comunicări științifice
Mareș Marius Daniel Administrație publică, factor de polarizare al fondurilor europene Punctul I.12 Impactul investițiilor în domeniul IT din administrația publică Contract de cercetare, curs, comunicări știintifice
Mareș Marius Daniel Dosarul electronic de sănătate Punctul II.6 Informatizarea sistemului național de gestiune a datelor de sănătate conform standardelor europene Contract de cercetare, curs, comunicări știintifice
Hurloiu Lăcrămioara Inspecția fiscală în contextul actual Punctul II.1 Prezentarea elementelor actuale și identificarea tendințelor în economie Cursuri, comunicări științifice
Hurloiu Lăcrămioara Contribuția controlului fiscal la prevenirea și combaterea evaziunii fiscale Punctul II.1 Prezentarea elementelor actuale și identificarea tendințelor în economie Articole și comunicări
Preda Bianca Paralele între conceptul de audit intern și alte concepte Punctul II.1 Probleme specifice economiei de piață Două articole CNCS B+
Preda Bianca Organizarea și exercitarea auditului privind taxa pe valoare adaugată Punctul II.1 Prezentarea elementelor actuale și identificarea tendințelor în economie Cursuri, comunicări științifice
Gâf-Deac Ioan Construirea scenariilor manageriale nu Documentare sicercetare în vedereadeterminării fundamentelor teoretice și aplicative Subcapitol manual
Gâf-Deac Ioan Controlul operațiunilor și al calității în cadrul organizațiilor Punctul I.6 Documentare sicercetare în vedereadeterminării fundamentelor teoretice și aplicative Publicare articol înrevista cotata CNCS sau indexare BDI
Gâf-Deac Maria Managementul ca sistem de soluționare a problemelor firmei nu Documentare sicercetare în vedereadeterminării fundamentelor teoretice și aplicative Subcapitol manual
Gâf-Deac Maria Metode actuale de management operațional nu Documentare sicercetare în vedereadeterminării fundamentelor teoretice și aplicative Publicare articol înrevista cotata CNCS sau indexare BDI
Gherasim Zenovic Metode și instrumente informaticeinteligente de asistare a deciziei economice Punctul II.4 Îmbunătățirea teoriei sipracticii privind SIAD în domeniul economic Manual curs,articole sicomunicări
Gherasim Zenovic Tehnici actuale de modelare și simulare în domeniul financiar-contabil Punctul II.5 Îmbunătățirea teoriei sipracticii privind modelarea și simularea economică Manual curs,articole sicomunicări
Gherasim Zenovic Tehnologia informației și afacerilor electronice în domeniulfinanciar-contabil Punctul I.9 Îmbunătățirea teoriei sipracticii privind e-business Manual curs,articole sicomunicări
Andronie Maria Proiectarea, implementarea și integrarea sistemelor informatice financiar-contabile și de gestiune în sistemul de prelucrare a datelor generate de firmele cu activitate complexă producție-comerț-servicii și structură duală a gestiunii costurilor Punctul I.11 Îmbunătățirea teoriei și practicii privind managementul proiectelor informatice Articole și comunicări
Andronie Mihai Tehnici și soluții de Data Mining în sistemele informatice de management strategic Punctul II.5 Îmbunătățirea teoriei și practicii privind bazele de date în tehnologii avansate Articole și comunicări
Chivu Maria Ramona Contabilitate și gestiune fiscală. Aplicații practice și teste grilă pentru autoevaluare Punctul I.1 Elaborarea unui material cu valențe didactice și practice Publicarea unui manual-indrumar atât pentru mediul de afaceri cât și pentru uz didactic
Chivu Maria Ramona Diversitate și omogenizare în contabilitatea fiscală. Divergențe și convergențe Punctul I.1 Elaborarea unui material cu valențe didactice și practice Publicarea unui manual-indrumar atât pentru mediul de afaceri cât și pentru uz didactic
Gădău Liana Cercetări privind relația dintre opinia de audit și respectarea principiilor contabile nu Documentare sicercetare în vedereadeterminării fundamentelor teoretice si aplicative Cursuri/comunicări științifice
Gădău Liana Cercetări privind înțelegerea din partea entităților asupra eficenței auditului intern. Noutăți legislative în auditul intern al entităților economice nu Documentare sicercetare în vedereadeterminării fundamentelor teoretice si aplicative Cursuri/comunicări științifice
Hurloiu Iulian Principii strategice de aprovizionare în conditiile specifice crizelor economice nu Probleme specifice ale aprovizionării materiale în condiții de criză economică Două articole CNCSIS B+
Hurloiu Iulian Organizarea sistemului de desfacere în cadrul entităților economice moderne nu Identificarea tendințelor în procesul de desfacere a produselor Comunicări științifice
Hurloiu Iulian Aspecte actuale ale negocierii în procesul de aprovizionare și desfacere nu Negocierea în afaceri Comunicări științifice
Mihai Gabriel e-Administrare. Modernizare managementului administrației publice. Punctul I.14 Impactul investițiilor în domeniul IT din administrația publică Contract de cercetare, curs,
Burtea Elena Edificarea societății cunoașterii bazată pe informație a economiilor emergente în acord cu reglementările europene și internaționale Punctul I.16 Valorificarea educației permanente, a cercetării și inovării în cadrul instituțiilor superioare de învățământ  Articole și comunicări
Șerban Mariuța Metode și instrumente specifice bazelor de date în tehnologii avansate pe Web cu aplicații în  asistarea  deciziei economice Punctul II.1 Îmbunătățirea teoriei și practicii privind bazele de date în tehnologii avansate Teza de doctorat, articole și comunicări
Chivu Marin Eficientizarea strategiilor ecologice in organizatiile din sectorul industrial din Romania in contextul dezvoltarii durabile nu Elaborarea unui material cu valențe didactice și practice Articole și comunicări

 

IV. Manifestări științifice organizate de facultate

Titlul manifestării Data manifestării Loculdesfășurării Numele și prenumele responsabilului Solicitări aproximative Caracterul manifestării(ex. Național/ Internațional)
Conferința de Management, Contabilitate și Informatică de Gestiune   Management, Accounting and Management Information Systems  – MAMIS 2014 27 mai 2014 U.S.H.str. Fabricii nr.46G,  sector 6, București Comitetul științific și de organizare:prof. univ. dr. Cicilia IONESCU – Decan, președinteconf. univ. dr. Lucian-Dorel ILINCUȚĂ-copreședinte conf. univ. dr. Aurelian BĂLUȚĂ conf. univ. dr. Maria ANDRONIEconf. univ. dr. Lăcrămioara HURLOIUconf. univ. dr. Bianca PREDA

prof. univ. dr. Daniel MAREȘ

conf. univ. dr. Luminița IONESCU

conf. univ. dr. Floarea GEORGESCU

lect. univ. drd. Alexandrina MERUȚĂ

Lucrările vor fi redactate în limba română și în limba engleză.Limbile oficiale ale conferinței sunt: română și engleză.Publicarea lucrărilor recenzate și susținute la conferință se va face în volumul colectiv –  Revista anuala: Management, Accounting and Management Information Systems  MAMIS 2014, Ed. Universitară, București, ISSN 2344-3367, ISSN-L 2344-3367.Alte informații (formularul de înscriere, termenul limită etc.) vor fi publicate în anunțul conferinței. Național
V. Manifestări științifice la care unele cadre didactice își propun să participe (cu sau fără comunicare)[7]
Instituția organizatoare Titlul manifestării Data manifestării Locul desfășurării Numele și prenumele participantului Participare CU sau FĂRĂ comunicare Titlul comunicării
A.S.E. București AMIS 2014 iunie 2014 București Mareș Marius Daniel Participare cu comunicare
Universitatea Lucian Blaga IECS 2014   16-17 mai2014 Sibiu Mareș Marius Daniel Participare cu comunicare
A.S.E. București Conferința internațională iunie 2014 București Ionescu Cicilia  Participare cu comunicare
USH-FMFCB București Conferința nationala MAMIS 2014 mai 2014 București Ionescu Cicilia  Participare cu comunicare
A.S.E. București Conferința internațională iunie 2014 București Georgescu Floarea  Participare cu comunicare
USH-FMFCB București Conferința nationala MAMIS 2014 mai 2014 București Georgescu Floarea  Participare cu comunicare
A.S.E. București Conferința internațională iunie 2014 București Ionescu Luminita  Participare cu comunicare  
U. N. Ap.Carol I Conferințainternațională aprilie 2014 Bucuresti
Gherasim Zenovic
Participare cu comunicare
Universitatea Lucian BlagaFacultatea de Științe Economice IECS 2014 Prospects of Economic Recovery in a Volatile International Context: Major Obstacles, Initiatives and Projects 16-17 mai2014 Sibiu Ilincuță Lucian Dorel  Participare cu comunicare
Universitatea Lucian Blaga IECS 2014 mai2014 Sibiu Hurloiu Lăcrămioara Participare cu comunicare Analiza datelor multidimensionale – reprezentare, management financiar  și securitate și Rolul Standardelor Internaționale de Contabilitate în promovarea relațiilor economice internaționale
Universitatea Liberă Internațională din Moldova Conferință națională / internațională 2014 Chișinău Hurloiu Lăcrămioara Participare cu comunicare Obiective criteriale semnificative  în denaturarea unor riscuri de nedectare în domeniul audituluișiControlul și analiza stocurilor de materii prime și materiale
Universitatea Lucian BlagaFacultatea de Științe Economice IECS 2014 mai2014 Sibiu Preda Bianca Participare cu comunicare Situații financiare frauduloase imputabile managementului din punct de vedere al auditului statutar și Managementul și securitatea bazelor de date utilizate în auditarea situațiilor financiare
Universitatea Liberă Internațională din Moldova Conferință națională / internațională 2014 Chișinău Preda Bianca Participare cu comunicare Responsabilitatea auditorului pentru denaturările semnificative în erorile manageriale
Universitatea Lucian Blaga IECS 2014 mai2014 Sibiu Dragomiroiu Rodica Participare cu comunicare Managementul resurselor umane în context european
KBO Conferințainternațională mai2014 București Dragomiroiu Rodica Participare cu comunicare Organizarea inspecțiilor privind controlul intern managerial și controlul financiar preventive
Universitatea Lucian Blaga IECS 2014 mai2014 Sibiu Hurloiu Iulian Participare cu comunicare Situații financiare frauduloase imputabile managementului din punct de vedere al auditului statutar
Universitatea Liberă Internațională din Moldova Conferință internațională 2014 Chișinău Hurloiu Iulian Participare cu comunicare Responsabilitatea auditorului pentru denaturările semnificative în erorile manageriale
UniversitateaConstantin Brâncuși Internațională mai2014 Târgu Jiu Gădău Liana Participare cu comunicare
Journal of Knowledge Managemen, Economics and Information Technology   2014 Chivu Maria Ramona Participare cu comunicare
Universitatea Lucian Blaga IECS 2014 mai2014 Sibiu Meruță Alexandrina  Participare cu comunicare Rolul Standardelor Internaționale de Contabilitate în promovarea relațiilor economice internaționale
Universitatea Liberă Internațională Conferință internațională 2014 Chișinău Meruță Alexandrina  Participare cu comunicare Managementul întocmirii și prezentării situațiilor financiare
Universitatea Liberă Internațională Conferință internațională 2014 Chișinău Burtea Elena  Participare cu comunicare Managementul întocmirii și prezentării situațiilor financiare
Universitatea Lucian Blaga IECS 2014 mai2014 Sibiu Burtea Elena  Participare cu comunicare Situații financiare frauduloase imputabile managementului din punct de vedere al auditului statutar
Journal of Knowledge Managemen, Economics and Information Technology   2014 Chivu Marin Participare cu comunicare
Universitatea Lucian Blaga IECS 2014 mai2014 Sibiu Ștefan Raluca  Participare cu comunicare Analiza datelor multidimensionale – reprezentare, management financiar  și securitate.
Universitatea Liberă Internațională Conferință internațională 2014 Chișinău Ștefan Raluca  Participare cu comunicare Avantajele metodelor de salvare și restaurare a bazelor de date folosite în domeniul financiar contabil
Universitatea Lucian Blaga IECS 2014 mai2014 Sibiu Șerban Mariuta  Participare cu comunicare Managementul și securitatea bazelor de date utilizate în auditarea situațiilor financiare
Universitatea Liberă Internațională Conferință internațională 2014 Chișinău Șerban Mariuta  Participare cu comunicare Tehnologii de securitate și tehnici de clasificare a datelor economice
VI. Cercetarea științifică a studenților/masteranzilor
 1. Organizarea cercurilor științifice cu studenți/masteranzi
Denumirea  cercului Coordonatori Programarea ședințelor
Cercul de contabilitate„MIRCEA BOULESCU” conf. univ. dr. Lucian-Dorel ILINCUȚĂ lect. univ. dr. Ramona CHIVU ianuarie – mai 2014octombrie – decembrie 2014 – lunar
Informatică de gestiune prof. univ. dr. Marius Daniel MAREȘ  ianuarie – mai 2014octombrie – decembrie 2014 – lunar
Economiști-manageri pentru viitor lect. univ. dr. Rodica DRAGOMIROIU ianuarie – mai 2014octombrie – decembrie 2014 – lunar

 

B. Organizarea sesiunilor științifice cu studenți/masteranzi

Tematica sesiunii Perioada organizării sesiunii Comitetul științific și de organizare:
Conferința de Management, Contabilitate șiInformatică de Gestiune Management, Accounting and Management Information Systems  – MAMIS 2014 27 mai 2014 prof. univ. dr. Cicilia IONESCU – Decan, președinteconf. univ. dr. Lucian-Dorel ILINCUȚĂ – copreședinteconf. univ. dr. Lăcrămioara HURLOIUconf. univ. dr. Mihai ANDRONIEconf. univ. dr. Floarea GEORGESCUlect. univ. dr. Rodica DRAGOMIROIUlect. univ. dr. Ramona CHIVU

lect. univ. drd. Alexandrina MERUȚĂ

asist. univ. drd. Măriuța ȘERBAN

asist. univ. drd.Raluca ȘTEFAN

 

 

 

 FMFCB                                                                                                              CCDMCIG

Decan,                                                                                                                   Director,

Prof. univ. dr. Cicilia IONESCU                                                                         Conf. univ. dr. Aurelian BĂLUȚĂ

Șef Departament,                                                                                                      Director adjunct,

Conf. univ. dr. Lăcrămioara HURLOIU                                                              Conf. univ. dr. Lucian ILINCUȚĂ

 

București, 06 decembrie 2013

 

[1] Planurile de cercetare științifică vor fi verificate și aprobate de către DMCS până la 30 ianuarie 2014. Cele cu observații vor fi returnate pentru refacere.

[2]Temele de cercetare colectivă fundamentală trebuie să reflecte direcțiile strategice ale cercetării științifice ale facultății, așa cum sunt detaliate în Strategia fiecărei facultăți. Aceste teme pot reprezenta, inclusiv, baza de realizare de noi cursuri universitare ori de îmbunătățire a celor existente.

[3]Numele colaboratorilor și tema se vor regăsi la punctul III.

[4]Temele de cercetare colectivă aplicativă trebuie să reflecte activitatea de cercetare în cadrul  proiectelor/contractelor aflate în derulare sau care vor fi depuse spre finanțare în anul 2014.

[5]Numele colaboratorilor și tema se vor regăsi la punctul III.

[6] Temele individuale ale cadrelor didactice pot reflecta inclusiv cercetarea doctorală.

[7] Se vor include MAXIMdouă propuneri de participare pentru fiecare cadru didactic în parte. Participarea cu comunicări la manifestările științifice organizate de facultate este obligatorie pentru toate cadrele didactice cu contract de muncă pe peroadă nedeterminată.

Despre noi

Universitatea Spiru Haret (USH)
Institutul Central de Cercetare Ştiinţifică (ICCS)
Departamentul de Management al Cercetării Ştiinţifice (DMCS)
Facultatea de Științe Economice – Bucureşti (FMFCB)
Centrul de Cercetări în Domeniile Managementului, Contabilităţii şi Informaticii de Gestiune (CCDMCIG)

Revista

Management, Accounting and Management Information Systems - MAMIS
Management, Contabilitate şi Informatică de Gestiune
Ed. Universitară, Bucureşti, ISSN 2344-3367, ISSN-L 2344-3367