Raportul de cercetare

 Discutat și aprobat în sedința
Consiliului Facultății din 6 decembrie 2013

  

RAPORT PRIVIND CERCETAREA ȘTIINȚIFICĂ ÎN ANUL 2013

LA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL

BUCUREȘTI

 

 1. Introducere

 

Facultatea de Management Financiar Contabil București – FMFCB, parte componentă a Universității Spiru Haret, prin Centrul de Cercetări în Domeniile Managementului, Contabilității și Informaticii de Gestiune CCDMCIGare ca obiectiv principal desfășurarea unei cercetări științifice universitare dinamice și de calitate în conformitate cu standardele naționale și internaționale.

Activitatea de cercetare științifică desfășurată de cadrele didactice cu norma de bază la FMFCB, se întemeiază pe Strategia de cercetare de excelență a Universității Spiru Haret 2007 – 2013 și pe Strategia de cercetare științifică a facultății pe perioada 2007 – 2013,  actualizată și îmbunătățită în cursul anului 2009, această activitate reprezentând o componentă de bază a misiunii universității și a activității academice desfășurate în cadrul Universității Spiru Haret.

Obiectivele cercetării științifice din Strategia de cercetare științifică a facultățiise materializeză prin Planulu de cercetare anual al FMFCB.

Activitatea de cercetare științifică la nivelul FMFCB se desfășoră prin intermediul Centrului de Cercetări în Domeniile Managementului, Contabilității și Informaticii de Gestiune – CCDMCIG și indiviual.La nivelul Centrului,sunt organizate colective de cercetare: Colectivul de cercetare în domeniul contabilității și Colectivele de cercetare în domeniile managementului și informaticii de gestiune. Acestea cuprind toate cadrelor didactice cu normă de bază din facultate. Activitatea de cercetare științifică este organizată, urmărită și raportată anual prin intermediul Fișelor de autoevaluare a cadrelor didactice și centralizat prin intermediul Raportului privind cercetarea științifică.

Activitatea de cercetare în anul 2013 la FMFCB s-a desfășurat pe baza Planului de cercetare anual. În cadrul Planului sunt prezentate patru direcții strategice de cercetare. Acestea se circumscriu Strategiei de cercetare științifică a facultății pe perioada 2007 – 2013, revizuită în anul 2009.

Direcțiile strategice de cercetare se dezvoltă pe două paliere: teme colective de cercetare fundamentală și teme colective de cercetare aplicată. Aceste teme sunt propuse de grupe de colaboratori (cadre didactice – cercetători) având de regulă un coordonator cu grad didactic de profesor sau conferențiar. Temele de cercetare colectivă fundamentală reflectă direcțiile strategice ale cercetării științifice ale facultății, așa cum sunt detaliate în Strategia facultăți. Aceste teme reprezentă, inclusiv, baza de realizare de noi cursuri universitare ori de îmbunătățire a celor existente. Temele de cercetare colectivă aplicativă reflectă de regulă activitatea de cercetare în cadrul  proiectelor/contractelor aflate în derulare sau care au fost depuse spre finanțare în anul 2013.

Putem vorbi și de un al treilea palier de cercetare și anume teme individuale de cercetare. Temele individuale de cercetare fac parte în cea mai mare parte din temele de cercetare colectivă fundamentală și/sau din temele colective de cercetare aplicată. De asemenea, temele individuale ale cadrelor didactice reflectă inclusiv cercetarea doctorală. La FMFCB la în cursul anului 2013 un cadru didactic a susținut teza de doctorat iar alte cinci cadre didactice sunt la finalul stagiului de pregătire doctorală urmând sa susțină tezele de doctorat în cursul anului 2014 la prestigioase universități din țară – A.S.E. București, Universitatea din Pitești și Universitatea Liberă Internațională din Moldova (Republica Moldova).

Planul de cercetare pentru anual 2013 a prevăzut de asemenea o sesiune de comunicări științifice a cadrelor didactice și studenților organizată de CCDMCIG: CRIZA ECONOMIEI SAU ECONOMIA DE CRIZĂ – OPORTUNITĂȚI ȘI PROVOCĂRI ALE PIEȚEI ROMÂNEȘTI – CEN 2013, manifestare științifică ce a avut loc în data de28 mai 2013.

În continuare prezentăm câteva date despre conferință:

 • s-au înscris 46 cadre didactice și cercetători (27 U.S.H. și 19 din afară) cu un număr de 34 lucrări dintre care 8 au fost susținute în plen;
 • SECȚIUNEA  CADRE DIDACTICE -CERCETĂTORI  la care au participat cu comunicări în calitate de autori sau coautori următorii: prof.univ.dr. Marius Daniel MAREȘ, lect.univ.dr. Valerica MAREȘ, Universitatea Spiru Haret, A.S.E. București; conf.univ.dr. Maria GÂF-DEAC, Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Management Financiar-Contabil, conf.univ.dr. Bianca PREDA,  conf.univ.dr. Lăcrămioara HURLOIU, asist.univ.dr. Elena BURTEA, Universitatea Spiru Haret, Faculatea de Management Financiar-Contabil; conf.univ.dr.  Ion ION1, conf.univ.dr. Aurelian Virgil BĂLUȚĂ2, conf.univ.dr. Cornel DINU1 Universitatea Politehnica Bucuresti1, Universitatea Spiru Haret2;  lect.univ.dr. Radu BUCEA-MANEA-ȚONIȘ, Universitatea Spiru Haret, Faculatea de Management Financiar-Contabil; prof. univ. dr. Cicilia IONESCU, lect. univ. dr. Maria Ramona CHIVU, Universitatea Spiru Haret, Faculatea de Management Financiar-Contabil;  conf.univ. dr. Maria ANDRONIE, prof. univ.dr. Zenovic GHERASIM, lect.univ.dr.Iustin ANDRONIE, Universitatea Spiru Haret, Faculatea de Management Financiar-Contabil; drd. Irina Elena ANDRONIE, A.S.E. București și lect. univ. dr. Mihai ANDRONIE, Universitatea Spiru Haret,  Faculatea de Management Financiar-Contabil; prof.univ.dr. Zenovic GHERASIM1, drd. Raluca Mariana ȘTEFAN2, drd. Mariuța ȘERBAN3, Universitatea Spiru Haret, Faculatea de Management Financiar-Contabil1, A.S.E. București2, Universitatea din Pitești3;    drd. Andreea IONESCU,  drd. Andreea Teodora CICEO,  A.S.E. București; conf.univ.dr. Dan Mircea TRANĂ, Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Contabilitate și Finanțe Râmnicu Vâlcea; lect.univ.dr. Liana GĂDĂU, Universitatea Spiru Haret, Faculatea de Management Financiar-Contabil;  Liviu Sebastian JICMAN, Ministerul Culturii; Ioana CEOBAN, Centrul de Cercetare și Consultanță în Domeniul Culturii – Ministerul Culturii; Bianca BOLSAN, Centrul de Cercetare și Consultanță în Domeniul Culturii – Ministerul Culturii; Gabriela IOSIF, ICPE CA; Adela BĂRA1, Adrian NEDELCU1, lect.univ.dr. Ioana VOLOACĂ2, Institutul național de cercetare – dezvoltare pentru inginerie electrică ICPE-CA București1, Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării2; lect.univ.dr. Lucian-Dorel ILINCUȚĂ, Universitatea Spiru Haret, Faculatea de Management Financiar-Contabil;lect.univ.dr. Floarea GEORGESCU, Universitatea Spiru Haret, Faculatea de Management Financiar-Contabil;lect.univ.drd. Alexandrina MERUȚĂ, Universitatea Spiru Haret, Faculatea de Management Financiar-Contabil; drd. Raluca-Mariana ȘTEFAN1, drd. Mariuța ȘERBAN2, A.S.E. București1, Universitatea din Pitești2;
 • comunicările cadrelor didactice, majoritatea valoroase din punct de vedere al cercetării științifice, au fost publictea într-un volum al conferinței emis de CCDMCIG –  Revista anuala: Management, Accounting and Management Information Systems  MAMIS 2013 (Conferința Management, Contabilitate și Informatică de Gestiune),Ed. Universitară, București, 2013, ISSN 2344-3367, ISSN-L 2344-3367.

 

Un element cheie al cercetării științifice îl reprezintă vizibilitatea. Aceasta se face de regulă prin diseminarea rezultatelor cercetării la diverse manifestări științifice la care cadrele didactice își propun să participe cu comunicări și intervenții precum și prin citări în articole publicate în reviste cotate în BDI sau BDN.

  Planul de cercetare pentru anual 2013 a prevăzut participarea cadrelor didactice la manifestări științifice organizate de instituții de învățământ și cercetare atât din țară cât și din străinătate. Rezultatele acestor participări s-au materializat în articolele și comunicările publicate în reviste de specialitate, volumele conferințelor și indexate în baze de date internaționale.

 

 1. Prezentare generală calitativă și cantitativă a activității de cercetare științifică

 pentru anul 2013[1]

 

Activitatea de cercetare științifică desfășurată de cadrele didactice cu norma de bază la FMFCB în cursul anului 2013 a fost una calitativă dar în același timp indicatorul cantitate  nu a fost neglijat. Astfel, în anul calendaristic 2013 au fost încheiate, finalizate sau depuse pentru finanțare o serie de contracte de cercetare științifică atât cu mediul de afaceri cât și cu instituții ale statului care asigură cofinanțarea din fonduri structurale și de coeziune. Majoritatea contractelor la care participă cadre didactice ale facultății, încheiate sau aflate în derulare au fost câștigate prin competiție.

Activitatea de cercetare științifică desfășurată în anul 2013 a respectat obiectivele impuse de Strategia de cercetare științifică a facultății pe perioada 2007 – 2013,  și s-a circumscris temelor colective sau individuale de cercetare fundamentală și aplicată prevăzute în Planul de cercetare pentru anul 2013 al FMFCB.

În continuare sunt prezentate aspecte importante ale activității de cercetare științifică, fiind raportate modalitățile de desfășurare și valorificare a cercetării științifice pe care cadrele didactice din facultatea noastră le-a desfășurat în anul 2013 (unele la sfârșitul anului 2012 și care nu au fost raportate pentru acel an), sub forma contractelor de cercetare științifică, articolelor publicate în reviste de specialitate, cărți, manuale,  sesiuni de comunicări științifice și altele.

 

Centralizator cantitativ al activității de cercetare pentru anul 2013

 

Nr. crt. Numele și prenumelecadrului didactic Contracte de cercetare de tip grant câștigate prin competiție Alte tipuri de contracte de cercetare științifică (competiție sau negociere) Alte activități de cercetare științifică sau asimilate acestora Cărți, monografi, tratate Articole științifice publicate în reviste, jurnale,anale ale universităților Lucrări publicate în volumele unor manifestări științifice
Prof. univ. dr. Ionescu Cicilia 3 1 1
Prof. univ. dr. Gâf-Deac Ioan
Prof. univ. dr. Gherasim Zenovic 3 2
Prof. univ. dr. Mareș Marius-Daniel 2 1 8 8
Conf. univ. dr. Băluță Aurelian 4 19 5
Conf. univ. dr. Hurloiu Lăcrămioara 2 2 7
Conf. univ. dr. Ionescu Luminița 1 4 2
Conf. univ. dr. Preda Bianca 1 2 6
Conf. univ. dr. Andronie Maria
Conf. univ. dr. Popescu Ofelia 3 1
Conf. univ. dr. Gâf-Deac Maria
Conf.  univ. dr. Ilincuță Lucian – Dorel 13 2 1 2
Conf.  univ. dr. Georgescu Floarea 1 1
Conf.  univ. dr. Andronie Mihai 1 4 1 3
Lector univ. dr. Coman Florin – CFP
Lector univ. dr. Chivu Maria Ramona 1 2 3
Lector univ. dr. Gădău Liana 5 1 2 1
Lector univ. dr. Popescu Dragos 1 1 1 2
Lector univ. dr. Mihălcioiu Raluca 1 2 1
Lector univ. dr. Dragomiroiu Rodica 2 6 1
Lector. univ. dr. Hurloiu Iulian 1 2 2 8
Lector univ. drd. Meruță Alexandrina 1 5 7
Lector univ. drd. Mihai Gabriel
Asist. univ. dr. Chivu Marin 1 2
Asist. univ. drd. Burtea Elena 1 1 6 10
Asist. univ. drd. Serban Măriuța 1 5 7
Asist. univ. drd. Stefan Raluca 1 6 9
Asist. univ. drd. Rudăreanu Costin 1 1
TOTAL 7 13 49 20 52 87

 

La o analiză a activității de cercetare științifică a cadrelor didactice la nivelul FMFCB din puntc de vedere cantitativ putem spune că numărul de cărți și manualelor publicate a scazut. Astfel în anul 2012 au fost publicate un număr de 21 cărți raportate iar în anul 2013 au fost publicate 20 cărți raportate. Acest lucru se datorează și faptului ca pentru majoritatea disciplinelor din planurile de învățământ  au fost elaborate manuale. Cărțile și manualele raportate au fost realizate de colective de autori sau de autor unic[2].

Activitatea de cercetare a cadrelor didactice, prin publicarea de articole în reviste de specialitate, analele univerităților, volumele conferințelor a scăzut ușor având în vedere că în anul 2012 au fost publicate 159 articole raportate și comunicări științifice, iar în 2013 au fost publicate 139 articole raportate și comunicări științifice.  Acest lucru se datorează în principal reducerii numărului de cadre didactice în urma pensionării sau plecării din sistem.

Din punctul de vedere al interesului cadrelor didactice pentru manifestări științifice se poate spune că a fost un interes sporit pentru sesiuni științifice internaționale. Comunicările prezentate la astfel de manifestări științifice sunt publicate sub formă de articole în reviste cotate ISI sau B+ și indexate în baze de date internaționale.

De asemenea, evidențiem atât creșterea vizibilității cadrelor didactice ale facultății prin prezența acestora la conferințe naționale din universități și instituții de prestigiu precum și prin publicații, cât și creșterea numărului de articole publicate în reviste naționale cotate CNCS sau susținute public în cadrul unor simpozioane naționale care au publicat volume cu ISBN sau ISSN.

Activitatea de cercetare științifică desfășurată la nivelul FMFCB se evidențiază și prin numărul mare de contracte de cercetare câștigate prin competiție. Remarcăm menținerea activității de cercetare științifică orientată pe rezolvarea problemelor ridicate de mediul de afaceri și implicarea cadrelor didactice în contracte ce antrenează fonduri structurale. Eforturile depuse de cadrele didactice sunt cu atât mai mult de apreciat pozitiv cu cât se cunoaște că activitatea de bază este cea didactică. Astfel constatăm faptul că în anul 2013 au fost încheiate sau se aflau în derulare în diverse faze un număr mare de contracte raportate. Unele dintre acestea au fost încheiate cu mediul de afaceri iar altele sunt de tip POSDRU. La  cele din urmă participă o serie de cadre didactice din cadrul facultății nostre ca membrii în echipele de lucru.

 

 1. Strategia proprie de cercetare științifică[3]

 

În prezent facultatea de Management Financiar Contabil are elaborate următoarele documente:

 •  Strategia proprie de cercetare științifică pe perioada 2007 – 2013 (actualizată și îmbunătățită în cursul anului 2009);
 •  Planul de cercetare științifică al facultății pentru anul 2013 (elaborat și predat DMCS în decembrie 2012).

 

La nivelul CCDMCIG prin intermediul Colectivului de cercetare în domeniul contabilității și Colectivelor de cercetare în domeniile managementului și informaticii de gestiune, s-a realizat o analiză amănunțită și s-a constatat că majoritatea cadrelor didactice au îndeplinit în cea mai mare parte activitățile prevăzute în planul de cercetare pe anul 2013.

 

 1. Stadiul realizării Registrului Unic al Proiectelor – RUP[4]

Pentru anul 2013 nu au existat proiecte/contracte la nivelul facultății. Cadre didactele de la  FMFCB sunt membri în echipe de lucru în diverse proiecte de la alte facultăți sau la nivelul universității.

Trebuie să remarcă faptul ca dl. conf. univ. dr. Băluță Aurelian a participat în anul 2013 la scrierea și depunerea spre finanțare prin competiție a unui număr de 19 proiecte.

 

 1. Paginii de Internet a cercetării științifice[5]

 

Pe pagina web a FMFCB, secțiunea „Cercetare” se gasesc o serie de informații privind cercetarea:

 • Regulamentul de organizare și funcționare a CCDMCIG. Conducerea Centrului, Consiliul științific, Colectivele de cercetare, Organigrama, datele de contact ale Centrului.
 • Strategia proprie de cercetare științifică pe perioada 2007-2013 (actualizată și îmbunătățită în cursul anului 2009).
 • Planul de cercetare științifică al facultății pentru anul 2014 și pe anii anteriori.
 • Raportul privind cercetarea științifică în anul 2013 și în anii anteriori.
 • Activitatea publicistică a cadrelor didactice în anul 2013 (cărți, tratate, anale, volume ale simpozioanelor organizate, articole publicate în străinătate/BDI, articole publicate în reviste cotate CNCS etc).
 • Lista studenților premiați la sesiunea de comunicări științifice a studenților/ masteranzilor în anul 2013.
 • Manifestările științifice organizate de facultate în anul 2013.

 

 1. Analele științifice pentru acreditarea CNCS (CNCSIS)[6]

 

Analele USH Seria Economie a fost acreditată CNCSIS – cod 710, revistă categoria B începând cu anul 2007 și sunt postate pe pagina de internet a universității: http://anale-economie.spiruharet.ro/en/ Ultimul număr apărut este volumul 3(12), issue 1, 2012.  Articolele publicate în Annals of Spiru Haret University, Economie Series, se gasesc indexate în baza de date EconPapers: http://econpapers.repec.org/article/rissphecs/

 

 1.  Cadre didactice evidențiate în cercetare științifică[7]

Cadrele didactice, care au cartea de muncă în USH și care s-au evidențiat în cercetare științifică în anul 2013 pe baza punctajului obținut din Fișa de autoevaluare a cadrelor didactice pe anul 2013 sunt următoarele:

 1. Prof. univ. dr. MAREȘ Marius-Daniel 2.921,00 puncte
 2. Prof. univ. dr. IONESCU Cicilia  2.280,50 puncte
 3. Conf.  univ. dr. ILINCUȚĂ Lucian – Dorel 1.916,00 puncte
 4. Conf.univ.dr. IONESCU Luminița  1.595,33puncte
 5. Prof. univ. dr. GHERASIM Zenovic  1.347,00 puncte
 6. Conf. univ. dr. ANDRONIE Mihai  1.088 puncte

La stabilirea punctajului cadrele didactice au cuantificat patru criterii:

 • activitatea didactică;
 • activitatea de cercetare;
 • contribuția științifică;
 • prestigiul profesional.

Unele cadre didactice nu au depus Fișa de autoevaluare a cadrelor didactice pe anul 2013.

Punctajul calculat de fiecare cadru didactic în parte pe baza Grilei de punctaj pentru autoevaluarea cadrelor didactice este redat în următorul tabel:

PUNCTAJUL TOTAL DIN FIȘELE DE AUTOEVALUARE

 

Nr. crt. Cadrul didactic Criteriul 1 Criteriul 2 Criteriul 3 Criteriul 4 TOTAL PUNCTAJ
Prof. univ. dr. Ionescu Cicilia 791 1093 2,5 394 2280,5
Prof. univ. dr. Gâf-Deac Ioan 0 0 0 0 lipsă fișă autoevaluare
Prof. univ. dr. Gherasim Zenovic 146 960 15 226 1347
Prof. univ. dr. Mareș Marius-Daniel 2047 10 434 430 2921
Conf. univ. dr. Băluță Aurelian 283 170 35 0 488
Conf. univ. dr. Hurloiu Lăcrămioara 710 0 87 128 925
Conf. univ. dr. Ionescu Luminița 942 20 183,33 450 1.595,33
Conf. univ. dr. Preda Bianca 704 0 81 68 853
Conf. univ. dr. Andronie Maria 0 0 0 0 lipsă fișă autoevaluare
Conf. univ. dr. Popescu Ofelia 407 15 10 0 432
Conf. univ. dr. Gâf-Deac Maria 0 0 0 0 lipsă fișă autoevaluare
Conf.  univ. dr. Ilincuță Lucian – Dorel 1576 65 130 145 1916
Conf.  univ. dr. Georgescu Floarea 419 176 5 70 670
Conf.  univ. dr. Andronie Mihai 119 819 70 80 1088
Lector univ. dr. Coman Florin – CFP 0 0 0 0 concediu fără plată
Lector univ. dr. Chivu Maria Ramona 314 5 70 50 439
Lector univ. dr. Gădău Liana 320 25 80 10 435
Lector univ. dr. Popescu Dragos 576 52 60 0 688
Lector univ. dr. Mihălcioiu Raluca 230 0 95 72 397
Lector univ. dr. Dragomiroiu Rodica 493 135,5 50 678,5
Lector. univ. dr. Hurloiu Iulian 613 220 77 80 990
Lector univ. drd. Meruță Alexandrina 703 5 122,5 20 850,5
Lector univ. drd. Mihai Gabriel 239 0 0 40 279
Asist. univ. dr. Chivu Marin 437 5 14,5 30 486.5
Asist. univ. drd. Burtea Elena 800 5 270 20 1095
Asist. univ. drd. Serban Măriuța 532 5 350,75 20 907,75
Asist. univ. drd. Stefan Raluca 526 5 418,75 20 969,75
Asist. univ. drd. Rudăreanu Costin 35 0 60 0 95

 

 

 1. Studenți și/sau masteranzi, care s-au evidențiat în cercetare științifică[8]

În ziua de marți, 28 mai 2013 s-a desfășurat CONFERINȚA ECONOMICĂ NAȚIONALĂ A CADRELOR DIDACTICE ȘI STUDENȚILOR – CEN 2013 cu tema CRIZA ECONOMIEI SAU ECONOMIA DE CRIZĂ – OPORTUNITĂȚI ȘI PROVOCĂRI ALE PIEȚEI ROMÂNEȘTI, organizată de CCDMCIG de pe lângă FMFCB.

SECȚIUNEA STUDENȚI ȘI MASTERANZIla care au participat studenți ai ciclului I licența – CIG și Management  respectiv ciclul II masterat – CAEIP a fost compusădin 44 studenți și masteranzi cu 44 lucrări dintre care 4 au fost susținute în plen;

Premiile acordate studenților pentru lucrările susținute au fost:

§  3 x PREMIUL I

 1. VAMANU Constantin, CIG anul III, Aspecte contabile privind deprecierea imobilizărilor corporale

Coordonator:  lect. univ. dr. Lucian ILINCUȚĂ

 1. SOFICARU C. Alesandra-Mădălina, CAEIP anul II, Analiza lichidității întreprinderii cu ajutorul cash-flow-ului (tabloul scurt)

Coordonator:  prof. univ. dr. Cicilia IONESCU

 1. MOHOR (FÂNARU) Mihaela-Veronica, CIG, anul II, Sistemul TVA la încasare cu studiu de caz la S.C. ALPHA SOLUTIONS S.R.L. și S.C. ALPHA GENERAL SERVICES S.R.L.

Coordonator:  conf. univ. dr. Luminița IONESCU

 

§  3 x PREMIUL II

 1. VOLINTIRU (NOWAK) Ioana, CAEIP anul II, Prevenirea și combaterea evaziunii fiscale

Coordonator:  conf. univ. dr. Lăcrămioara HURLOIU

 1. SURCEL Aurel Dragoș, CAEIP anul II, Evaziunea fiscală – măsuri de combatere la nivel național și european

Coordonator:  lect. univ. dr. Floarea GEORGESCU

 1. TOMESCU (FELEGĂ) Mihaela,CAEIP anul II, Evaluarea și contabilitatea stocurilor

Coordonator:  lect. univ. dr. Floarea GEORGESCU

 

§  3 x PREMIUL III

 1. POPESCU (CĂLDARE) Simona Paula, CAEIP anul II,  Controlul financiar fiscal la S.C. MAT-TRANS S.R.L.

Coordonator:  conf. univ. dr. Lăcrămioara HURLOIU

 1. CONSTANTIN (SÎRBU) Ecaterina, CAEIP anul II, Bilanțul model de reflectare a poziției  financiare a întreprinderii 

Coordonator:  lect. univ. dr. Floarea GEORGESCU

 1. IONESCU (TUDOR)  Luminița,CAEIP anul II, Impactul  crizei  financiare din anul 2009 în industria farmaceutică

Coordonator:  prof. univ. dr. Zenovic GHERASIM

 

§  5 x MENȚIUNE

 1. VESELA (IONESCU) Elena Persida, CAEIP anul II,  Contul de profit și pierdere instrument de reflectare a performanței întreprinderii

Coordonator:  lect. univ. dr. Floarea GEORGESCU

 1. SCHMIDT Maria,CAEIP anul II,  Delimitarea între evaziunea fiscală legală (licită) și evaziunea fiscală ilegală (ilicită)

Coordonator:  conf. univ. dr. Lăcrămioara HURLOIU

 1. BUNEA Laurențiu Marian,  CAEIP anul II,  Întocmirea situațiilor financiare pentru instituțiile financiar nebancare

Coordonator:  conf. univ. dr. Luminița IONESCU

 1. DINU C. Florentina, CAEIP anul II,   Contabilitatea contractelor de locație – finanțare. Studii comparative la S.C. MIDOCAR LEASING IFN și GARANTI LEASING

Coordonator:  lect. univ. dr. Lucian ILINCUȚĂ

 1. GHIȚĂ (GOGOAȘE) Antoanela Raluca, CAEIP anul II,    Implicarea guvernului în afaceri

Coordonator: prof. univ. dr. CiciliaIONESCU

Dezbaterile din cadrul secțiunilor au prezentat același grad de interes din partea participanților ca și cele prezentate în plen. Multe dintre comentariile făcute pe marginea lucrărilor au scos la iveală preocupări comune de cercetare legate, în cea mai mare parte, de actuala criză economică mondială cu repercusiuni severe asupra dezechilibrelor piețelor din țara noastră.

La FMFCB au fost organizate în anul 2013 două cercuri științifice studențești. Începând cu anul universitar 2013-2014 a fost organizat și cercul Economiști-manageri pentru viitor.

Responsabili:

 • prof. univ. dr. Mareș Daniel MAREȘ
 • conf. univ. dr. Lucian Dorel ILINCUTA
 • lect. univ. dr. Rodica DRAGOMIROIU

Cercurile se adresează studenților și masteranzilor facultății noastre cât și celor de la alte facultăți cu programe de studiu economice, respectiv Contabilitate și informatică de gestiune, Contabilitatea agenților economici și a instituțiilor publice, Mangement, Finanțe-bănci și Marketing care sunt interesați de teme de contabilitate, informatică economică și management.

 

 1.     Cadrele didactice care nu au desfășurat activitate de cercetare științifică[9]

 

Toate cadrele didactice, care au cartea de muncă în USH, și sunt plătite cu 25% din salariu pentru cercetare științifică au desfășurat activitate de cercetare științifică în anul 2013.

 

 1.     Îmbunătățirea activității de cercetare științifică[10]

 

Pentru realizarea obiectivelor strategice privind activitatea de cercetare științifică atât la nivelul Universității Spiru Haret cât și la nivelul F.M.F.C.B. prin direcțiile și temele de cercetare fundamentală și aplicată stabilite, C.C.D.M.C.I.G. își propune câteva obiective specifice care trebuie urmărite în perioada următoare asa cum se prevede în Strategia de cercetare științifică a F.M.F.C.B. pentru perioada 2014-2020:

 • derularea a cel puțin două programe postuniversitare de formare și dezvoltare continuă;
 • încheierea a cel puțin două contracte de cosultanță/cercetare cu mediul de afaceri;
 • participarea fiecărui cadru didactic la cel puțin două conferințe internaționale din care cel puțin una în străinătate;
 • publicarea anuală de către fiecare cadru didactic a cel puțin trei lucrări ca rezultat al activității de cercetare științifică;
 • publicarea anuală la nivelul facultății a cel puțin cinci lucrări indexate ISI Web of knowledge;
 • trecerea Conferinței de Management, Contabilitate și Informatică de Gestiune  – Management, Accounting and Management Information Systems – MAMIS de la manifestre științifică de tip națională la manifestare științifică de tip internațională începând cu anul 2015;
 •  indexarea revistei MAMIS în cel puți două baze de date internaționale de prestigiu și în baze de date acceptate prin grilele naționale la promovarea cadrelor didactice;
 •  în vederea creșterii vizibilității crearea și postrea la începutul anului 2015 pe site-ul USH-FMFCB a unei cărți de vizită elctronice pentru fiecare cadru didactic, unde să fie prezentate rezultatele anuale ale cercetării științifice;
 • obținerea de venituri proprii din cercetare pentru finanțarea activității C.C.D.M.C.I.G.;
 • evaluarea multicriterială anuală a cadrelor didactice în vederea creșterii calității procesului de învățământ și cercetare științifică;
 • afilierea cadrelor didactice la organizații profesionale de prestigiu interne și/sau internaționale;
 • atragerea de studenți, masteranzi și cadre didactice tinere în activitatea de cercetare prin organizarea unei Sesiuni de comunicări științifice a tinerilor cercetători și prin continuarea includerii studenților/mastranzilor în colectivele de cercetare ale universității;
 • sprijinirea celorlalte facultăți din cadrul Universității Spiru Haret în elaborarea componentei financiar-contabile a documentației pentu proiecte;
 • sporirea contribuției cadrelor didactice din Facultatea MFCB la păstrarea standardelor și a recunoașterii științiifce a Editurii Fundației România de Mâine și a revistei  Analele Univesității Spiru Haret seria Economie;
 • premierea masteranzilor și studenților cu calități remarcabile în activitatea de cercetare științifică;
 • asigurarea unui climat de lucru competitiv pentru cadrele didactice în activitatea de  cercetare științifică;
 • modernizarea managementului cercetării științifice;
 • creșterea veniturilor cadrelor didactice obținute din activitatea de cercetare științifică;
 • remunerarea activității de conducere de la nivelul CCDMCIG;

 

Notă: Acest Raport prezintă următoarele anexe:

Anexa 1. CRITERIUL C2 – ACTIVITATEA DE CERCETARE

C 2.1. Contracte de cercetare de tip grant câștigate prin competiție

C 2.2. Alte tipuri de contracte de cercetare științifică (competiție sau negociere)

C 2.3. Alte activități de cercetare științifică sau asimilate acestora

Anexa 2. CRITERIUL C3 – CONTRIBUȚIA ȘTIINȚIFICĂ

C 3.1. Cărți, monografii, tratate

C 3.2. Articole științifice publicate în reviste, jurnale, anale ale universităților

C 3.3. Lucrări publicate în volumele unor manifestări științifice

 

Anexa 3. PUNCTAJUL TOTAL DIN FIȘELE DE AUTOEVALUARE

 

 

 

 

FMFCB:              CCDMCIG:
Decan,Prof. univ. dr. Cicilia IONESCU Director,Conf. univ. dr. Aurelian BĂLUȚĂ

 

Director de departament,

Conf. univ. dr. HURLOIU Lăcrămioara
Director științific,Conf. univ. dr. Maria ANDRONIE

 

  Director adjunct,Conf. univ. dr. Lucian ILINCUȚĂ

 

București,  06 decembrie 2013  

 

 

 

[1]Se va realiza o prezentare generală calitativă și cantitativă a activității de cercetare științifică la nivelul Facultății de Management Financiar Contabil – București, pentru anului 2013. Se vor include referiri la: contracte de cercetare științifică; parteneriate, schimburi de experiență și alte legături de colaborare, în țară și străinătate, în domeniul cercetării științifice; sesiuni științifice; Analele științifice; lucrări (cărți) științifice publicate; articole științifice publicate etc). Datele prezentate au fost preluate din Fișele de autoevaluare a cadrelor didactice pe anul 2013.

 

[2]Aici se impune să facem următoarea precizare: cadrele didactice atunci cand sunt antrenate în diverse colective, de cele mai multe ori, raportează rezultatele cercetării fără sa cuantifice foarte clar (de regulă procentual) contribuția fiecăruia la elaborarea lucrărilor publicate. Astfel că diverși coautori raportează o lucrare de cercetare în mod individual iar acest lucru, în funcție de numarul autorilor, duce la contabilizarea acelei lucrări de mai multe ori, a apărut astfel termenul de lucrare raportată (cărți raportate, articole raportate etc.). Același lucru se constată și la contractele de cercetare. Se impune astfel ca pe viitor indicatorul cantitate să fie calculat cu mai multă precizie așa cum se prevede de altfel în Fișa de autoevaluare a cadrelor didactice.

[3]Se va preciza dacă facultatea a actualizat și deține Strategia proprie de cercetare științifică pe perioada 2007-2013 și Planul de cercetare științifică al facultății pentru anul 2013. De asemenea, se va face o analiză a stadiului îndeplinirii prevederilor din Planul de cercetare științifică al facultății pentru anul2013.

[4]Se va preciza stadiul realizării Registrului Unic al Proiectelor /contractelor la nivelul facultății și se va trimite conținutul RUP-ului la nivelul facultății pe anul 2013.

[5]Se va prezenta stadiul creării paginii de Internet a cercetării științifice, în cadrul site-ului USH.

[6]Se va prezenta stadiul în care se află pregătirea Analelor științifice pentru acreditarea CNCSIS, la ce număr s-a ajuns în anul 2013 și dacă au fost postate pe pagina de Internet a Facultății la domeniul Cercetare științifică.

[7]Vor fi prezentate numele a 5 cadre didactice, care au cartea de muncă în USH și s-au evidențiat în cercetare științifică în anul 2013. Se va arăta prin ce anume s-au evidențiat.

[8]Vor fi prezentate numele a 5 studenți și/sau masteranzi, care s-au evidențiat în cercetare științifică în anul2013.  Se va arăta prin ce anume s-au evidențiat.

[9]Vor fi prezentate numele cadrelor didactice, care au cartea de muncă în USH, sunt plătite cu 25% din salariu pentru cercetare științifică și nu au desfășurat activitate de cercetare științifică în anul 2013.

[10] Se vor face propuneri privind îmbunătățirea activității de cercetare științifică în facultate în anul 2014,  în conformitate cu cerințele conducerii USH.

Despre noi

Universitatea Spiru Haret (USH)
Institutul Central de Cercetare Ştiinţifică (ICCS)
Departamentul de Management al Cercetării Ştiinţifice (DMCS)
Facultatea de Științe Economice – Bucureşti (FMFCB)
Centrul de Cercetări în Domeniile Managementului, Contabilităţii şi Informaticii de Gestiune (CCDMCIG)

Revista

Management, Accounting and Management Information Systems - MAMIS
Management, Contabilitate şi Informatică de Gestiune
Ed. Universitară, Bucureşti, ISSN 2344-3367, ISSN-L 2344-3367