Regulament

Aprobat în ședința Consiliului Facultății de
Management Financiar Contabil – București
din data de 23 martie 2010

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE
A CENTRULUI DE CERCETĂRI ÎN DOMENIILE MANAGEMENTULUI, CONTABILITĂȚII ȘI
INFORMATICII DE GESTIUNE

București
2010

Regulamentul de organizare și funcționare a Centrului de Cercetări în Domeniile Managementului, Contabilității și Informaticii de Gestiune

Avizat,
Departamentul de Management al Cercetării Stiințifice
Prorector prof.univ.dr.doc. Grigore POSEA

Capitolul 1. Prevederi generale

 

Art. 1. Centrul de cercetări poartă denumirea de: Centrul de Cercetări în Domeniile Managementului, Contabilității și Informaticii de Gestiune – CCDMCIG. Acestcentru se constituie ca organism de cercetare în cadrul Universitatii Spiru Haret, Facultatea de Management Financiar Contabil – București, Catedra de Contabilitate și Catedra de Management și Informatică de gestiune. CCDMCIG are sediul în București, str. Fabricii nr. 46 G, Sector 6.

Art. 2. CCDMCIGare ca principal obiectiv de activitate cercetarea stiințifică fundamentală și aplicativă în domeniile management, contabilitate și informatică de gestiune, propunându-și să dezvolte proiecte pentru a fi depuse în competiții naționale si internaționale precum și încheierea de contracte de cercetare care să asigure autofinanțarea funcționării centrului de cercetări.

Art. 3. La baza organizării și funcționării Centrul de Cercetări în Domeniile Managementului, Contabilității și Informaticii de Gestiune stau următoarele acte normative:

 • Legea învățământului
 • Statutul cadrului didactic
 • Carta Universității Spiru Haret
 • Strategia de cercetare stiințifică a Universității Spiru Haret
 • Regulamentul privind organizarea, desfăsurarea si finanțarea cercetării stiințifice în Universitatea Spiru Haret
 • Ordonanța nr. 57 din 16 august 2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică
 • Legea nr. 324 din 8 iulie 2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică
 • Regulamentul de organizare și funcționare a CCDMCIG,aprobat de Consiliul Facultății de Management Financiar Contabil – București

 

Capitolul 2. Conținutul activității

 

Art. 4. În vederea atingerii obiectivului menționat în art. 2, CCDMCIG poate desfăsura următoarele activități: studii și cercetare fundamentală, cercetare aplicativă, prestări servicii, formare continuă, instruire și perfecționare, consultanță, informare – documentare în domeniile economie, management, contabilitate și informatică de gestiune precum și în domenii conexe, conform competenței stiințifice și a tendinței de dezvoltare a stiinței. Activitatea de cercetare poate fi finanțată sau co-finațată de o parte terță.

            Art. 5.Activitatea de cercetare stiințifică finanțată se desfăsoară, pe bază de contract, prin intermediul programelor, subprogramelor, temelor de cercetare – dezvoltare și activităților cuprinse după caz, în:

a. Programe naționale de cercetare științifică precum și managementul acestora;

b. Programe de cercetare științifică finanțate de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, prin Consiliul Național al Cercetării Științifice din Învățământul Superior, Autoritatea Națională de Cercetare Științifică, Centrul Național de Management Programe;

c. Programe europene de cercetare științifică tip FP7, COST, Leonardo, Erasmus etc.;

d. Teme de cercetare științifică și consultanță, contracte cu societăți comerciale, organizații guvernamentale și nonguvernamentale din țară și străinătate;

e. Programe instituționale coordonate de Biroul Senatului Universitatii Spiru Haret și finanțate din fonduri proprii;

f. Programe instituționale coordonate de Departamentul de Management al Cercetării Științifice;

g. Programe de cercetare coordonate de Institutul Central de Cercetare Științifică;

h. Programe la nivel teritorial (regional, local) finanțate din fonduri europene, fonduri structurale și fonduri private.

            Art. 6.Rezultatele recunoscute ale activității de cercetare științifică se concretizează și valorifică prin următoarele modalități:

a. Rapoarte de cercetare depuse la bibliotecile Universității Spiru Haret, inclusiv la arhiva centrului și la arhiva Departamentului de Management al Cercetării Științificea Universitatii Spiru Haret, dar și postate pe site-ul cercetării Universității Spiru Haret, al facultății și pagina web a centrului;

b. Sisteme, modele potențial transferabile către beneficiari, însoțite de documentații corespunzătoare depuse la bibliotecile Universității Spiru Haret și la arhiva centrului;

c. Cărți, tratate și monografii cu conținut științific inedit, publicate și depuse la bibliotecile Universității Spiru Haret, inclusiv la arhiva centrului și a Departamentului de Management al Cercetării Științifice;

d. Comunicări stiințifice pe plan național și internațional;

 1. Studii rezultate din activitatea de cercetare sau consultanță prevăzute în contractele încheiate cu beneficiarii, la capitolul Obligații;

f. Articole publicate în volume ale manifestărilor științifice, în Analele facultăților sau în reviste de specialitate din țară și străinătate;

            Art. 7.CCDMCIG organizează seminarii științifice, sesiuni, conferințe, școli de vară și alte manifestări pentru comunicarea rezultatelor și experienței acumulate în activitatea de cercetare. Prin activitatea sa, centrul de cercetare promovează cooperarea inter-universitară și internațională, în special programele de integrare europeană. În acest sens, centrul sprijină prin co-finanțare, participarea la conferințe și seminarii naționale, europene și internaționale.

            Art. 8. Masteranzii și doctoranzii Facultății de Management Financiar Contabil – București desfăsoară activitatea de cercetare științifică necesară elaborării disertațiilor și tezelor de doctorat prin intermediul centrului de cercetări.

            Art. 9.CCDMCIG susține, în limita sumelor disponibile, apariția unor reviste si publicații, tipărite sau în format electronic, în scopul diseminării rezultatelor cercetării stiințifice.

            Art. 10.CCDMCIGcolaborează cu alte centre similare din țară și din străinătate în limitele acordurilor de parteneriat încheiate. Rezultatele cercetării vor fi diseminate și către celelalte universități de profil din țară și străinătate.

 

Capitolul 3. Personalul centrului

 

            Art. 11. (1) Personalul CCDMCIG este format din:

 • Cadre didactice din USH;
 • Cercetători cu studii superioare din USH;
 • Personal auxiliar din USH, integrat în activitatea didactică și de cercetare;
 • Cadre didactice asociate din USH;
 •  Doctoranzi, masteranzi și studenți.

(2) În activitatea de cercetare a centrului pot fi atrase, pe bază de acord de colaborare, cadre didactice și cercetători de la alte entități de profil din țară și străinătate, promovând disciplina de lucru prin INTERNET, urmând ca în acest fel să se constituie o rețea națională și internațională de cercetare în domeniile management, contabilitate și informatică de gestiune.         (3) Personalul centrului este structurat în colective, conduse de un responsabil de proiect (contract). Responsabilitatea privind conținutul lucrărilor de cercetare elaborate revine colectivului de cercetare și/sau fiecărui cercetător în parte, după caz, conform prevederilor Legii nr.206/2004 privind conduita în cercetarea stiințifică și Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe. Proprietatea intelectuală asupra rezultatelor aparține autorilor, dacă nu este prevăzut altfel în contractele de cercetare în baza cărora sunt realizate cercetările.

 

Capitolul 4. Organe de conducere și atribuții

 

            Art. 12.(1) Activitatea CCDMCIG este condusă de un Consiliu Științific, subordonat Consiliului  Facultății și Institutului din care face parte.

(2) Consiliul științificeste format din 9 – 11 membri aprobați de Consiliul  Facultății de Management Financiar Contabil – București, în componența acestuia intrând și directorul centrului.

(3) Consiliul Științific este condus de regulă de directorul centrului de cercetare sau de un alt membru al Consiliului Științific. Consiliul Științific se întrunește periodic, cel puțin o întâlniri pe semestru. Convocarea Consiliului Științific se face de catre directorul centrului de cercetare sau la inițiativa oricărui alt membru al Consiliului Științific ori la cererea expresă a Decanului sau a forurilor responsabile cu cercetarea din cadrul USH.

(4) Consiliul Științific are în principal următoarele atribuții:

a. Analizează și avizează programele de cercetare științifică anuale și multianuale;

b. Dezbate și analizează planurile de cercetare științifică prioritare;

c. Analizează și avizează raportul de activitate al centrului de cercetări;

d. Analizează și avizează proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al activității de

cercetare științifică și modul de executare a bugetului.

e. Întocmeste anual (în decembrie) sau ori de câte ori este nevoie un raport privind activitatea de cercetare științifică și propune direcții de dezvoltare a cercetării stiințifice. Raportul va fi prezentat Departamentul de Management al Cercetării Științifice din USH.

(5) Activitatea executivă a CCDMCIG este realizată de Comitetul director cu următoarea componență:

 • Director;
 • Director adjunct;
 • Director științific;
 • Responsabil website;
 • Secretar.

(6) Comitetul director este aprobat de Consiliul Facultății la propunerea Consiliului Științific al CCDMCIG.

(7) Comitetul director pune în practică deciziile Consiliului Științificși hotărârileConsiliului Facultății privind cercetarea științifică, coordonând activitatea curentă a centrului.

(8) Întrunirile Comitetului director sunt lunare.

 

Capitolul 5. Recompense și stimulente

 

            Art. 13. Activitatea de cercetare științifică se evidențiază în curriculum vitae al autorului, constituind criteriu principal de apreciere a valorii profesionale a personalului didactic sau de cercetare și completează norma didactica (25%).

            Art. 14.Personalul care participă la realizarea temelor de cercetare finanțate este remunerat în conformitate cu normele legale și cu Regulamentul de cercetare al USH, din sursele prevăzute și aprobate în devizele temelor sau fazelor, la capitolul manoperă.

            Art. 15. Recunoasterea activității de cercetare științifică se face și prin diplome acordate în USH. CCDMCIG poate promova un sistem propriu de diplome și stimulente.

 

Capitolul 6. Normative administrative

 

            Art. 16.(1)Finanțarea cercetării științifice desfășurată de CCDMCIG beneficiază de mecanismul mixt, creat în acest sens de regulamentele în vigoare, care prevăd finanțarea pe bază de normă didactică și finanțarea distinctă pe bază de contracte cu diferiți terți (beneficiari).

(2)Finanțarea pe bază de normă didactică se realizează în condițiile în care cercetarea științifică reprezintă o componentă obligatorie a normei didactice.

Art. 17. Cheltuielile centrului de cercetări se finanțează din veniturile realizate pe bază de contracte/granturi, alte activități ale centrului și din contribuții ale Universitatii Spiru Haret.

            Art. 18. Pentru fiecare program/proiect delimitat ca obiect de grant sau de contract se elaborează, de către directorul programului un buget de venituri și cheltuieli de care este direct răspunzător în fața beneficiarilor, a finanțatorilor, și a Consiliului Științific al centrului de cercetări.

            Art. 19. (1)Fiecare grant, proiect, contract, sau manifestare științifică constituie obiect distinct de evidențiat în contabilitatea USH.

(2)Materializarea cheltuielilor (procurare de mijloace pentru dotare, materiale consumabile, efectuarea unor servicii, plata salariilor etc.) se efectuează prin grija compartimentelor de specialitate ale USH.

(3)Toate fondurile bănesti primite pentru finanțarea granturilor și contractelor de cercetare științifică sunt păstrate în cont distinct la bancă, fiind utilizate în regim de autofinanțare.

Art. 20. În situațiile când organismele finanțatoare solicită, pot fi folosite următoarele echivalări de posturi didactice si de cercetare:

 • profesor universitar: echivalent cercetător stiințific principal I
 • conferențiar universitar: echivalent cu cercetător stiințific principal II
 • lector universitar: echivalent cu cercetător stiințific principal III
 • asistent universitar: echivalent cu cercetător stiințific
 • preparator universitar: echivalent cu cercetător stiințific debutant

            Art. 21. Cercetătorii CCDMCIG îsi asumă obligația de a respecta normele deontologice și prevederile legislației în vigoare cu privire la drepturile de autor și să respecte proprietatea de licențiere.

            Art. 22. Nerespectarea prevederilor legale privind modul de cheltuire a fondurilor destinate cercetării științifice atrage, după caz, raspundere penală, civilă, materială sau administrativă a directorului centrului de cercetări și/sau după caz a directorului de proiect, temă sau fază sau a directorului Institutului din care face parte.

Despre noi

Universitatea Spiru Haret (USH)
Institutul Central de Cercetare Ştiinţifică (ICCS)
Departamentul de Management al Cercetării Ştiinţifice (DMCS)
Facultatea de Științe Economice – Bucureşti (FMFCB)
Centrul de Cercetări în Domeniile Managementului, Contabilităţii şi Informaticii de Gestiune (CCDMCIG)

Revista

Management, Accounting and Management Information Systems - MAMIS
Management, Contabilitate şi Informatică de Gestiune
Ed. Universitară, Bucureşti, ISSN 2344-3367, ISSN-L 2344-3367