Strategia de cercetare

STRATEGIA DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ A FACULTĂȚII DE MANAGEMENT FINANCIAR-CONTABIL BUCUREȘTI PENTRU PERIOADA 2014-2020

Discutată și aprobată în sedința
Consiliului Facultății din 6 decembrie 2013

 

CUPRINS

I. Introducere și Misiune

II. Normalizare și reglementare

III. Concepte și obiective strategice

IV. Direcții și teme colective de cercetare fundamentală și aplicată

 V.  Obiective specifice și căi de acțiune pentru realizarea obiectivelor strategice

VI. Cercetarea științifică și rolul ei în dezvoltatea profesională a studenților și masteranzilor

VII. Cercurile științifice ale studenților  și masteranzilor și teme orientative  de studiu și cercetare

 

I. Introducere și Misiune

 

Activitatea de cercetare științifică reprezintă o componentă de bază a misiunii universității și a activității academice desfășurate de cadrele didactice din cadrul Universității Spiru Haret.

Conform Strategiei de cercetare științifică în perioada 2014 – 2020 (Proiect) Universitatea Spiru Haret își propune să obțină o poziție cât mai înaltă în rândul universităților din România, să se bucure de recunoaștere națională și internațională urmare a desfășurării activității de cercetare și inovare la standarde europene.

Universitatea Spiru Haret se orientează în direcția consolidării poziției sale de instituție de învățământ superior și de cercetare pentru a accede în rândul universităților de cercetare avansată.

Astfel, se va urmării creșterea calității în domeniul cercetării ștințifice,domeniu chemat să asigure forța intelectuală a dezvoltării, deoarece numai aceasta va oferi instituției credibilitate, o face competitivă pe plan internațional și național și îi asigură existența.

Încă de la înființare, din anul 1991, Universitatea Spiru Haret și-a asumat misiunea de învățământ și cercetare.

Misiunea generală a Universitatea Spiru Haret și a Facultății de Management Financiar Contabil București, ca parte componentă a acesteia, este de a genera și a transfera cunoștințe către societate prin:

 •  formarea inițială și continuă la nivel universitar și postuniversitar; și
 •  cercetare științifică, dezvoltate, inovare și transfer tehnologic prin creație individuală și colectivă precum și prin valorificarea și diseminarea rezultatelor acestora.

În cadrul misiunii generale a Universității Spiru Haret, misiunea cercetării științifice deține rolul cheie prin integrare cu procesul educațional. Cercetarea științifică desfășurată la Universitatea Spiru Haret își propune să răspundă provocărilor economiei cunoașterii prin inovare și noutate, urmărește implicarea profundă a cadrelor didactice, studenților și masteranzilor în obținerea de performanțe în activitatea de cercetare științifică, inițiază și dezvoltă relații de colaborare cu parteneri interni și internaționali în domeniul cercetării științifice, pentru beneficiul întregii societăți.

Facultatea de Management Financiar-Contabil București – F.M.F.C.B. are ca obiectiv principal desfășurarea unei cercetări științifice universitare dinamice și de calitate în conformitate cu standardele naționale și internaționale.

Strategia de cercetare științifică a F.M.F.C.B. pentru perioada 2014-2020 urmărește dobândirea și valorificarea noilor cunoștințe științifice precum și creșterea prestigiului facultății în domeniul științelor economice și a celor înrudite cu acestea. Astfel, dobândirea și diseminarea (valorificarea) cunoștințelor și informațiilor dezvăluite de cercetarea științifică fundamentală și aplicativă se va face prin participarea cadrelor didactice la proiecte și programe de cercetare atât câștigate prin competiție (cum sunt cele cofinanțate din fondurile structurale și de coeziune ale U.E.) cat și încheiate cu mediul de afaceri, prin accesul la publicații naționale și internaționale în domeniu, prin participarea la diverse manifestări științifice atât în țară cât și în străinătate, prin organizarea de sesiuni de comunicări științifice cu participare națională sau internațională, prin publicarea rezultatelor în reviste de specialitate, anale, proprii sau partenere, indexate în baze de date cu vizibilitate precum și prin activitatea didactică desfășurată cu studenții și masteranzii.

Cercetarea științifică la nivelul F.M.F.C.B. se desfășoară atât individual (de către fiecare cadru didactic, ca parte a activității didactice și de cercetare) cât și în colective de cercetare organizate la nivelul centrului de cercetare al facultății – Centrul de Cercetări în Domeniile Managementului, Contabilității și Informaticii de Gestiune– C.C.D.M.C.I.G.

 

II. Normalizare și reglementare

Coordonatele majore ale strategiei F.M.F.C.B. în domeniul cercetării știițifice sunt cele prezentate în Strategia de cercetare științifică a Universității Spiru Haret în perioada 2014 – 2020 și anume:

 •  prevederile Magna Charta Universitatum (Bologna, 2005);
 •  Carta Europeană a Cercetătorului și a Codului de Conduită în recrutarea Cercetătorilor EURAXESS;
 •  Legea educației naționale nr. 1/2011;
 •  Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare;
 •  Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltare tehnologică și inovare;
 •  O.U.G. nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată prin Legea nr. 87/2006;
 •  H.G.R. nr. 1418/2006 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare externă, a standardelor de referință și a listei de indicatorilor de performanță, elaborată de ARACIS;
 •  Carta Universității Spiru Haret, ediția 2011;
 •  Codul etic de bune practici în cercetarea științifică al Universității Spiru Haret;
 • Strategia  privind  asigurarea calitățiiîn Universitatea Spiru Haret20102014;
 • Planulstrategic dedezvoltare instituțională2010-2014;
 • Manualuldemanagemental calitățiialUniversității Spiru Haret,ediția2011;
 •  Strategia de cercetare științifică a Universității Spiru Haret în perioada 2014 – 2020.

Strategia de cercetare științifică a F.M.F.C.B. pentru perioada 2014-2020 va fi actualizată conform prevederilor Strategiei de cercetare științifică a Universității Spiru Haret în perioada 2014 – 2020, Strategiei Naționale de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014-2020, ale Planului național de Cercetare, Dezvoltare și Inovare pentru perioada 2014-2020, ale Programului cadru pentru cercetare și inovare Orizont 2020 al Comisiei Europene, urmărindu-se totodată aspirațiile și necesitățile Universității Spiru Haret  precum și ale F.M.F.C.B.

 

III. Concepte și obiective strategice

 

 

Conceptele și obiectivele strategice privind activitatea de cercetare științifică desfășurată de F.M.F.C.B. se bazează pe direcția strategică implementată prin Strategia de cercetare științifică a Universității Spiru Haret în perioada 2014 – 2020și  prin prezenta strategia de cercetare științifică a facultății.

Conceptele și obiectivele strategice ale activității de cercetare vizează în primul rând pregătirea studenților și masteranzilor. Universitatea Spiru Haret și F.M.F.C.B. urmăresc în domeniul cercetării ștințifice atingerea umătoarelor obiective strategice:

 1. Dezvoltarea relațiilor cu mediul de afaceri;
 2. Creșterea calității resurselor umane din cercetare în vederea obținerii excelenței științifice;
 3. Atragerea de fonduri pentru cercetare;
 4. Creșterea vizibilității naționale și internaționale a cercetării ștințifice și a prestigiului universității prin proiectele derulate;
 5. Îmbunătățirea contactelor cu mediul de afaceri prin depunerea unor proiecte în parteneriat;
 6. Valorificarea potențialului de cercetare al celorlalte componente ale grupului nostru educațional prin depunerea unor proiecte adecvate resurselor disponoble ale acestora.

 

Din punct de vedere conceptual, activitatea de cercetare științifică se va desfășura prin lucrările și proiectele încadrate în trei mari sfere de investigație:

 • continuarea integrării economice și sociale a României în structurile Uniunii Europene;
 • adaptarea la exigențele dezvoltării durabile;
 • adoptarea tehnicilor și mijloacelor științifice și practice specifice economiei cunoașterii;

 

IV. Direcții și teme colective de cercetare   fundamentală și aplicată[1]

Conform conceptelor și obiectivelor strategice de mai sus pricipalele direcții și teme colective de cercetare fundamentală și aplicată pe care se desfășoară activitatea de cerectare la F.M.F.C.B. se circumscriu programelor de studii de licență și masterat, sunt:

 1. Contabilitate și fiscaliatea în contextul actual
 2. Optimizări în finanțarea alternativă a firmei în contextul crizei financiare mondiale, cu precădere a zonei euro. Studiu privind rolul politicilor și opțiunilor contabile în optimizarea deciziei financiare la nivelul firmei
 3. Libertatea și conformitatea între IFRS-uri și reglementările contabile europene
 4. Dezvoltarea și implementarea unui sistem de management și control în vederea perfecționării procesului de învățământ superior pe baza indicatorilor de performanță
 5. Dezvoltări și modernizări ale contabilității publice
 6. Obiective de audit care trebuie atinse în tranzacțiile economice și situațiile financiare
 7. Cercetări privind proiectarea,  implementarea, integrarea și  perfecționarea unor metode, tehnici și procedee specifice informatice de management al firmelor și instituțiilor publice
 8. Tendințe actuale în managementul comparat internațional
 9. Informatizarea activităților statului – premisă  a creșterii încrederii și a transparenței în instituțiile administratiei publice
 10. Cooperarea internațională și integrarea europeană – factori obiectivi ai aplicării Standardelor de Contabilitate la nivelul economiei naționale
 11. Edificarea societății cunoașterii bazată pe informație a economiilor emergente în acord cu reglementările europene și internaționale
 12. Metode de clasificare a datelor cu aplicații macroeconomice
 13. Metode și tehnologii bazate pe securitatea datelor
 14. Analiza și securitatea datelor multidimensionale utilizate în managementul, controlul și auditul financiar
 15. Contabilitatea IMM-urilor. Provocări ale ieșirii din criza economică și financiară actuală
 16. Tehnologia informației, afaceri electronice și managementul documentelor în domeniul financiar-contabil
 17. Informatizarea sistemului național de gestiune a datelor de sănătate conform standardelor europene
 18. Modernizarea activităților instituțiilor statului utilizând tehnicile informatice și de comunicație

 

V.  Obiective specifice și căi de acțiune    pentru realizarea obiectivelor strategice

Pentru realizarea obiectivelor strategice privind activitatea de cercetare științifică atât la nivelul Universității Spiru Haret cât și la nivelul F.M.F.C.B. prin direcțiile și temele de cercetare fundamentală și aplicată stabilite, C.C.D.M.C.I.G. își propune câteva obiective specifice care trebuie urmărite în perioada 2014-2020:

 • derularea a cel puțin două programe postuniversitare de formare și dezvoltare continuă;
 • încheierea a cel puțin două contracte de cosultanță/cercetare cu mediul de afaceri;
 • participarea fiecărui cadru didactic la cel puțin două conferințe internaționale din care cel puțin una în străinătate;
 • publicarea anuală de către fiecare cadru didactic a cel puțin trei lucrări ca rezultat al activității de cercetare științifică;
 • publicarea anuală la nivelul facultății a cel puțin cinci lucrări indexate ISI Web of knowledge;
 • trecerea Conferinței de Management, Contabilitate și Informatică de Gestiune  – Management, Accounting and Management Information Systems – MAMIS de la manifestre științifică de tip națională la manifestare științifică de tip internațională începând cu anul 2015;
 •  indexarea revistei MAMIS în cel puți două baze de date internaționale de prestigiu și în baze de date acceptate prin grilele naționale la promovarea cadrelor didactice;
 •  în vederea creșterii vizibilității facultatii, crearea și postrea la începutul anului 2015 pe site-ul USH-FMFCB a unei cărți de vizită elctronice pentru fiecare cadru didactic, unde să fie prezentate rezultatele anuale ale cercetării științifice;
 • obținerea de venituri proprii din cercetare pentru finanțarea activității C.C.D.M.C.I.G.;
 • evaluarea multicriterială anuală a cadrelor didactice în vederea creșterii calității procesului de învățământ și cercetare științifică;
 • afilierea cadrelor didactice la organizații profesionale de prestigiu interne și/sau internaționale;
 • atragerea de studenți, masteranzi și cadre didactice tinere în activitatea de cercetare prin organizarea unei Sesiuni de comunicări științifice a tinerilor cercetători și prin continuarea includerii studenților/mastranzilor în colectivele de cercetare ale universității;
 • sprijinirea celorlalte facultăți din cadrul Universității Spiru Haret în elaborarea componentei financiar-contabile a documentației pentu proiecte;
 • sporirea contribuției cadrelor didactice din Facultatea MFCB la păstrarea standardelor și a recunoașterii științiifce a Editurii Fundației România de Mâine și a revistei  Analele Univesității Spiru Haret seria Economie;
 • premierea masteranzilor și studenților cu calități remarcabile în activitatea de cercetare științifică;
 • asigurarea unui climat de lucru competitiv pentru cadrele didactice în activitatea de  cercetare științifică;
 • modernizarea managementului cercetării științifice;
 • creșterea veniturilor cadrelor didactice obținute din activitatea de cercetare științifică;
 • remunerarea activității de conducere de la nivelul CCDMCIG;

 

VI. Cercetarea științifică și rolul ei  în dezvoltatea profesională a  studenților și masteranzilor

 Inițierea în activitatea de cercetare a studenților și masteranzilor se face atât în cadrul orelor de seminar, laborator și lucrări practice dar mai ales prin stimularea participării la cercuri științifice studențești atât pentru ciclul I cât și pentru ciclul II.

Conform Regulamentului privind organizarea și desfășurarea studiilor de masterat programul de pregătire a masterandului trebuie să cuprindă și o componentă de cercetare științifică, în concordanță cu domeniul studiilor universitare de masterat.

Preocupările colectivelor integrate de cadre didactice – masteranzi se circumscriu atât temelor de cercetare fundamentală dar mai ales cercetării aplicative, având în vedere că majoritatea masteranzilor își desfășoară activitatea în domeniul programului de studii de masterat, ales.

Accentul se pune pe realizarea de proiecte de cercetare științifică cu un pronunțat caracter aplicativ, pe bază de contract cu beneficiarii rezultatelor cercetării științifice din facultate și universitate (societăți comerciale, instituții publice, asociații etc.).Acest lucru se circumscrie obiectivului general deformare și dezvoltare a unor abilității specifice activității de analiză și creație științifică în domeniul economic.

Temele de cercetare pentru studenți și masteranzi includ tematica disciplinelor din palnurile de învățământ cât și evoluțiile actuale și de perspectivă ale economiei naționale și mondiale. Un loc aparte în cadrul tematicii activității de cercetare îl ocupă nevoile și cerințele prezente și viitoare ale economiei României în cadrul Uniunii Europene.

Responsabilul cu activitatea de cercetare științifică a masteranzilor este coordonatorul programului de studii de masterat.

Activitatea de cercetare științifică a masteranzilor se desfășoară pe întreaga durată a studiilor universitare de masterat și este focalizată și evaluată, în mod special, în cadrul a două module, M1 – în semestrul 2 și M2 – în semestrul 4. Fiecare modul al activității de cercetare-proiectare se încheie cu notă de verificare.

Rezultatele cercetării ștințifice sunt valorificate atât în cadrul entităților economice cu care se încheie contracte, cât și prin publicarea acestora în reviste de specialitate. La acestea se adaugă și sesiunile de comunicări științifice care se organizează anual cu studenții și masteranzi, unde se fac cunoscute rezultatele cercetărilor efectuate în anul respectiv.

Rezultatele cercetării științifice efectuate de către studenții și masteranzi sunt incluse în lucrările de licență/disertație pe care aceștia le întocmesc la terminarea studiilor.

 

VII. Cercurile științifice ale studenților  și masteranzilor și teme orientative  de studiu și cercetare

 Cercul studențesc este o forma de activitate didactică desfășurată opțional pentru a dezvolta interesele și aptitudinile studenților către vastul domeniu științific al  contabilității și informaticii de gestiune.

Cercul studențesc reprezintă prima formă a cercetării științifice studențești unde participanții – studenții ciclurilor de licență și masterat – vin din proprie inițiativă și unde „încolțesc primele semințe” ale gândirii economice libere.

Activitatea cercurilor studențești nu este cuprinsă în planul de învățământ și se desfășoară în cadrul unor ședințe sau întâlniri tematice unde se poartă discuții libere, constructive și adesea controversate asupra temelor stabilite.

Ca obiectiv, cercurile studențești au în vedere pregătirea și validarea competențelor pentru exigențele specifice de integrare, consiliere, adaptare, motivare, validare a cunoștințelor și aptitudinilor pe ruta profesională în consens cu nevoile agenților economici și ținând cont de integrarea societăților comerciale românești în economia “globalizată”.

Cercurile se adresează studenților și masteranzilor facultății noastre cât și celor de la alte facultăți cu programe de studiu economice, respectiv Contabilitate și informatică de gestiune, Contabilitatea agenților economici și a instituțiilor publice,Mangement, Finanțe-bănci și Marketing care sunt interesați de teme de contabilitate, informatică economică și management.

Începând cu anul universitar 2013-2014 cercurile care funcționeză sunt următoarele:

Nr. crt. Denumirea cercului Domeniul tematic
Cercul de contabilitate „MIRCEA BOULESCU” Contabilitate și audit
Informatică de gestiune Informatică economică
Economiști-manageri pentru viitor Management

 

Temele orientative de studiu și cercetare sunt:

Nr. crt. Denumirea cercului Teme de studiu-cercetare
Informatică de gestiune
 1. Considerații generale asupra conceptului de sistem informațional, societate comercială integratoare;
 2. Rețele de calculatoare. Bazele teoretice ale comunicării datelor;
 3. Politici din domeniul comunicațiilor de voce și date;
 4. Conceptul de globalizare, intranet, extranet;
 5. Programe care permit accesul la poșta electronică; formatele mesajelor; transfer de mesaje, compresia datelor;
 6. Localizarea informațiilor pe Web;
 7. Comerț electronic– E-commerce; serviciul bancar electronic E-banking; cartea electronică librăria virtuală E-Book E- Library
 8. Apariția și dezvoltarea “semnăturii digitale”, confidențialitatea datelor;
 9. Determinarea și optimizarea fluxurilor de date specifice activității financiar-contabile
 10. Managementul activității de cercetare-dezvoltare
 11. Managerul-factorul activ în organizarea, planificarea și desfășurarea activităților organizației
 12. Ancheta asupra activității managementului
 13. Alegerea strategică în management
 14. Decizia managerială de investiții în resurse umane
 15. Eficientizarea managementului de mediu și sistemului de gestionare a deșeurilor
 16. Management dezvoltare și schimbare organizațională prin inovare
 17. Evaluarea performanțelor angajaților în managementul resurselor umane modern.
Economiști-mangeri pentru viitor
Cercul de contabilitate„MIRCEA BOULESCU”
 1. Situațiile financiare între reglementare și dereglementare
 2. Interesul rezidual în activul firmei
 3. Stocurile în contabilitatea firmei
 4. Contabilitatea și gestiunea altora – terților
 5. Banii noștri cei de toate zilele – elemente de trezorerie
 6. Venituri – Cheltuieli = Profit sau Faliment
 7. Raportarea financiară – un ghimpe în coasta noastră
 8. Fuziuni, lichidări, divizări și consolidări de conturi sociale
 9. Apel sau recurs la Reglementarea contabilă
 10. Contabilitatea noastră între Directivele contabile  și IFRS-uri.

 

Întâlnirile din cadrul cercurilor se țin o dată pe lună, de regulă în prima sau a două săptămână.

Activitatea desfășurată în cadrul cercurilor, de către studenții participanți, se finalizează de cele mai multe ori cu teme pentru referate,  participarea la sesiunile științifice studențești, alegerea temelor pentru lucrările de licență și disertație. Astfel, realizarea unui referat de calitate reprezintă un pas decisiv spre însușirea corectă a deprinderilor necesare pentru:

 • conceperea și redactarea lucrării de licență (pentru studenții din anul III de Studii universitare de licență)
 • conceperea și redactarea lucrării de disertație (pentru studenții din anul II de Studii universitare de masterat)
 • conceperea și realizarea de lucrări științifice pentru participarea la conferințe, simpozioane și sesiuni științifice studențești
 • conceperea și redactarea de articole pentru ziare și reviste studențești

În cadrul acestor cercuri se urmărește crearea unor conexiuni între aspectele teoretice și cele aplicative, dezvoltarea lucrului în echipă, încurajarea studenților să-și publice lucrările în reviste și/sau să le susțină public. De asemenea, se urmărește ca temele abordate în cadrul cercurilor să fie adaptate temelor alese pentru lucrările de licență, studenții având astfel ocazia să prezinte în ședințele cercurilor capitole din lucrările de licență.

 

FMFCB:             CCDMCIG: 
Decan,Prof. univ. dr. Cicilia IONESCU Director,Conf. univ. dr. Aurelian BĂLUȚĂ

 

Director de departament,Conf. univ. dr. HURLOIU Lăcrămioara Director științific,Conf. univ. dr. Maria ANDRONIE

 

  Director adjunct,Conf. univ. dr. Lucian ILINCUȚĂ

 

București,  06 decembrie 2013  

 

[1] Temele colective  de cercetarea științifică fundamentală și aplicată prezentate  sunt orientări generale ale strategiei de cercetare colectivă.  Acestea se dezvoltă anual și se ajustează  prin intermediul Planului  de cercetare elaborat la nivelul structurilor F.M.F.C.B., în funcție de finalizarea temei și de evoluția vieții economico-sociale atât din România cât și la nivel european și internațional, la care se circumscriu temele propuse.

Temele colective  de cercetarea științifică  fundamentală și aplicată  se împart, de regulă, în teme individuale de cercetare.  Acestea se dezvoltă anual și se ajustează  prin Planul de cercetare în funcție de finalizarea temei, de  preocupările individuale de cercetare și de evoluția profesională a cadrelor didactice.

 

Despre noi

Universitatea Spiru Haret (USH)
Institutul Central de Cercetare Ştiinţifică (ICCS)
Departamentul de Management al Cercetării Ştiinţifice (DMCS)
Facultatea de Științe Economice – Bucureşti (FMFCB)
Centrul de Cercetări în Domeniile Managementului, Contabilităţii şi Informaticii de Gestiune (CCDMCIG)

Revista

Management, Accounting and Management Information Systems - MAMIS
Management, Contabilitate şi Informatică de Gestiune
Ed. Universitară, Bucureşti, ISSN 2344-3367, ISSN-L 2344-3367